21/05/17

עדכון שלב א' במעבר הקמפוס של בצלאל – אקדמיה לאמנות ועיצוב למרכז העיר ירושלים

בהמשך לסקירה שקיבלה ות"ת בנוגע לשינויים בתכנון מעבר הקמפוס של בצלאל למרכז העיר לפיו בוצע עדכון השטחים ועלויות שלב א', ות"ת מאשרת עקרונית את המשך ביצוע עבודות החפירה וקידום תכנון שלב א' בהתאם להחלטת ות"ת מיום 21.10.15 עם השינויים הנדרשים בהתאם. כך שלפי התכנית המעודכנת, שלב א' מיועד להיבנות בשטח של כ-27,000 מ"ר (מתוך כך כ-2,000 מ"ר ייבנו כמעטפת), כאשר היקף הבנייה הסופי לשלב א' יובא לאישורה של ות"ת עם גמר החפירה והתכנון המפורט.

מקורות המימון עבור שלב א' הם כלהלן:

  1. תרומות לפרויקט בסך של כ-160 מיליון ₪, זאת בהתאם לשע"ח למאי 2017.
  2. תקציב החלטת הממשלה במסגרתה הוקצו לפרויקט 70 מיליון ₪.
  3. הנתח שהוקצה לבצלאל מתקציב הפיתוח הפיסי הרב שנתי של ות"ת: 6.7 מיליון ₪.
  4. במסגרת התכנית התחרותית הוקצה תקציב נוסף של 8 מיליון ₪. תקציב זה מותנה בקבלת התחייבות העירייה לממן את מלוא עלות ההרחבה של חניון ספרא וחיבורו לחניון של קמפוס בצלאל תוך שישה חודשים.

אישור שלב א' במתכונתו הנוכחית מותנה בהשלמת מלוא מקורות המימון עד תום שלב החפירה ודיפון.