14/01/14

עדכון שמו של "המרכז האקדמי לב, מרכז אקדמי לטכנולוגיה ומדעים, ירושלים"

בישיבתה ביום י"ג בשבט תשע"ד (14.1.2014), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת      המשנה העליונה להסמכה, הכרה ורשוי, והחליטה  לרשום לפניה את בקשת "המרכז האקדמי לב,         מרכז אקדמי לטכנולוגיה ומדעים, ירושלים" לשנות את שם המוסד ל"המרכז האקדמי לב".