23/11/16

עדכון תוכנית המעונות ויציאה למיזם משותף עם חברת "דירה להשכיר" להקמת מעונות סטודנטים

בהתאם להחלטת הממשלה מס' 1317 לפיה, הוטל על חברת דירה להשכיר – החברה הממשלתית לדיור ולהשכרה בע"מ (להלן "דירה להשכיר") לפעול ככל הנדרש, ובין היתר לפרסם על דעת מל"ג/ות"ת ומשרד האוצר קול קורא למוסדות להשכלה גבוהה שהמדינה משתתפת בתקציבם ולרשויות מקומיות למתן סיוע כספי לבניית מעונות.

 

לפיכך, ובהתאם להחלטת הממשלה, מאשרת ות"ת את ההצעה לפרסום הקול הקורא ע"י דירה להשכיר, למוסדות להשכלה גבוהה שהמדינה משתתפת בתקציבם וכן לרשויות המקומיות בהיקף כספי כאמור בתכנית השלישית של משרד האוצר לבניית/הרחבת מעונות בסך של כ- 80 מיליון ₪.

כן מאשרת ות"ת את הסיכום התקציבי לפיו משרד האוצר יעביר את מלוא התקציב לידי דירה להשכיר והיא תחלק אותם לזוכים עפ"י הקול הקורא בהתאם לקצב הביצוע בפועל של הפרויקטים ולפי אבני דרך שייקבעו מראש. מאחר ובהתאם להחלטת הממשלה מס' 666 על הממשלה והמוסדות הלאומיים להימנע מלהקציב הקצבות למוסד להשכלה גבוהה שלא בהמלצת ות"ת, הרי שאישור והעברה של תשלומים למוסד מתוקצב להשכלה גבוהה חייב להיעשות אך ורק באישורה של ות"ת.

במקביל מאשרת ות"ת את הסרת מגבלת מכסת מספר המיטות (ועד 750 מיטות לפרוייקט לכל היותר) בפרוייקטים שאישרה ות"ת בעבר, בסכום המוערך כ- 30 מיליון ₪ מתוך התוספות התקציביות הייעודיות שהקצה משרד האוצר לנושא.

 

 

 

הקווים המנחים בקול הקורא שצפוי להתפרסם על-ידי "דירה להשכיר" הינם כדלקמן:

 • הקול הקורא להקמת המעונות יהיה פתוח למוסדות להשכלה גבוהה מוכרים על ידי המל"ג ומתוקצבים ע"י המדינה (ות"ת ומשרד החינוך), וכן רשויות מקומיות לבד או בשיתוף פעולה עם מוסד מוכר להשכלה גבוהה. במקרה של רשות מקומית תינתן עדיפות, במסגרת בחינת הבקשה וניקודה, לשת"פ עם מוסד אקדמי.
 • תתאפשר תמיכה למעונות סטודנטים באזורי ביקוש ובאזורי פריפריה, בדומה לתכניות המעונות של ות"ת.
 • פרויקטים של מעונות סטודנטים שאושרו בות"ת במסגרת פעימות קודמות יוכלו להתמודד בקול הקורא הנוכחי, רק אם יבקשו תמיכה בפרויקט נוסף המהווה הרחבה של מספר המיטות מעבר לפרויקט שאושר בות"ת.
 • ההחלטות בעניין סוגיות הקשורות לקול הקורא, בחירת הזוכים, היקף התקצוב, ואופן מעורבות המדינה בניהול הפרויקט ייקבעו בועדת ההיגוי משותפת (אשר תורכב מנציגים של דירה להשכיר, ות"ת, אג"ת אוצר), זאת ללא פגיעה בסמכות מל"ג/ות"ת להחליט באופן בלעדי בכל הנוגע למוסדות המתוקצבים על-ידה.
 • ייקבעו לוחות זמנים ברורים לכל פרויקט שיזכה בקול הקורא.

 

עקרונות התמיכה בפרויקטים כפי שיבואו לידי ביטוי בקול הקורא:

 1. דגש על פוטנציאל אכלוס המעונות ונגישותם לסטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה.
 2. באזורי ביקוש יינתן משקל לרמת החיסכון הכלכלי הצפוי לסטודנט מבניית המעונות ביחס לחלופות השכירות באזור הרלוונטי.
 3. תתאפשר תמיכה גם בהקמת מעונות בפריפריה, תוך בחינה והתייחסות אל הצרכים והמשמעויות האופייניים לאזורים אלו.
 4. תילקחנה בחשבון יכולתו של זוכה (מוסד אקדמי או רשות מקומית) בנתח תקציבי להעמיד את המשאבים הדרושים לביצוע מוצלח של הפרויקט וכן יכולתו להבטיח קיום נאות, תחזוקה ואכלוס של המעונות לאורך זמן.
 5. יילקחו בחשבון בהירות ואיכות ההצעה בדגש על המפרט והמודל הפיננסי.
 6. יוגדרו תנאים למימוש ההקצבה מבחינת הנושאים האופרטיביים שבאחריות הזוכה: הסדרת הזכויות בקרקע והתנאים הסטטוטוריים, חתימה על הסכמים עם גורמי הביצוע בתיאום עם דירה להשכיר, משרד האוצר וות"ת, ועמידה בלוחות הזמנים לביצוע.
 7. התאמה והגדלת התמיכה במוסדות מתוקצבים על-ידי ות"ת שזכו בתכנית המעונות והוגבלו עקב מספר המיטות.

הקול הקורא והסיכום התקציבי מהווים חלק מההחלטה.