02/07/14

עדכון תנאי הסף לקריטריונים של קרן מלגות "אירתקא" – המלצות ועדת ההיגוי

  1. ‏ ות"ת מודה לועדת ההגוי ומאשרת את המשך הפעלת תכנית המלגות עד לסיום המחזור הראשון.
  2. ות"ת מאשרת את העדכונים בתנאי הסף ובקריטריונים של קרן מלגות "אירתקא" בהתאם למפורט בספח 1 להחלטה זו , המהווה חלק בלתי נפרד מימנה, לרבות ביצוע התאמה בין גיל הסטודנטים שאינם הורים (27) וגיל האחים (22) אשר נספרים תחת הכנסת ההורים לגיל 25 ו-21 בהתאמה.
  3. ועדת ההיגוי של תכנית המלגות תעביר לות"ת דיווח שנתי על תוצאות המלגה, ובהתאם לנדרש יובאו השינויים לידיעת ות"ת.