18/06/19

עדכון תנאי הקבלה לתוכנית הלימודים לתואר "מוסמך בהוראה" (M.Teach) של אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך

המועצה להשכלה גבוהה דנה בשיבתה ביום ט"ו בסיון תשע"ט (18.6.2019) בבקשת אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך לעדכן את תנאי הקבלה שנקבעו בהחלטת המל"ג מיום 12.2.2019 בעניין תוכנית הלימודים לתואר "מוסמך בהוראה" המתקיימת במכללה, זאת בהמשך לעדכון תנאי הקבלה אשר פורסמו על ידי משרד החינוך לשנה"ל תש"פ. לאחר שוועדת המשנה שמעה את נציגי האגף להכשרת עובדי הוראה וקיבלה הסבר לשינויים המופיעים בחוזר תנאי הקבלה שהופץ על ידי משרד החינוך לקראת שנה"ל תש"פ, המליצה ועדת המשנה למל"ג לעדכן את סעיף 3 בהחלטת המועצה מיום 12.2.2019 בעניין מתן ההסמכה הזמנית והמותנית לאלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך, ולאור זאת מחליטה המל"ג כלהלן:
1. בהמשך להחלטת מל"ג מיום 12.2.2019 בנושא, ולאור השינויים הרוחביים שחלו לקראת שנה"ל תש"פ בתנאי הקבלה לתוכניות מוסמך בהוראה, לאפשר למכללת אלקאסמי לעשות את ההתאמות הנדרשות כפי שפורסמו על ידי משרד החינוך ביום 2 בפברואר 2019.
2. על מנת לדון בהמשך ההסמכה הזמנית לתקופה של שנתיים, ולאפשר פתיחה של מחזורים חדשים בתוכנית, על המכללה להציג בפני המל"ג עמידה בתנאי הקבלה המעודכנים לשנה"ל תש"פ. כמו כן על המכללה להעביר מבחנים בידע הדיסציפלינארי המתקיימים במסגרת מבחני הכניסה לתוכנית – שאלונים ומחברות בחינה פתורות.