08/07/20

עדכון תעריפי המלגות של ות"ת לבתר דוקטורנטים בני החברה הערבית ויוצאי אתיופיה – מסמך מס' 4738 .

בישיבתה ביום 8.7.2020 דנה ות"ת בנושא השוואת תעריפי המלגות בתכניות לבתר-דוקטורנטים המופעלות על ידה לעידוד בתר-דוקטורנטים מאוכלוסיות שונות: נשים, בני החברה הערבית ויוצאי אתיופיה, והחליטה, על מנת ליצור אחידות, לעדכן את תעריף המלגות לבתר דוקטורנטים מהחברה הערבית ומיוצאי אתיופיה כך שסך כל מלגה שתינתן במסגרת תכניות אלה תעמוד על  36 אלפי דולר למלגאי/ת בשנה, באופן שישווה את הזכייה במלגות אלו לתעריף המלגה הממוצע לזוכות במלגה לבתר-דוקטורנטיות מצטיינות.

עדכון התעריף יחול מתקציב תשפ"א, עבור המלגאים שזכו בתש"פ, וזאת רק לגבי השנה השנייה של המלגה, ועבור המלגאים החדשים שיזכו במחזור תשפ"א החל משנת המלגה הראשונה. הגידול בתעריף המלגות לבני החברה הערבית ימומן ראשית ע"י תקציב המלגות הקיים לבתר דוקטורנטים, כך שהתקציב שהוקצה לביצוע התוכנית בהפעלה מלאה יממן את ההפרש הנדרש בטרם יוסב  לטובת הגדלת מספר המלגות לדוקטורנטים, כפי שנעשה בשנים האחרונות, וכן מתקציב התוכנית הרב-שנתית לקידום בני החברה הערבית.

הגידול בתעריף המלגות ליוצאי אתיופיה ימומן ממקורות התכנית הרב-שנתית לקידום יוצאי אתיופיה ועל בסיס עודפים משנים קודמות בסעיף קליטת סגל אקדמי מקרב יוצאי אתיופיה.

תוצאות הצבעה

6  בעד –פה אחד