17/02/16

עדכון תקנון ומינוי יו"ר ועדת ההיגוי לתוכנית הישגים

א. ות"ת מחליטה לשנות את הסעיף הדן במטרות תכנית הישגים אשר מופיעות בתקנון התכנית לנוסח הבא:

מטרות התוכנית

  1. להגדיל את מספר הסטודנטים הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה מקרב אוכלוסיית הפריפריה החברתית תוך מתן דגש לפריפריה הגאוגרפית;
  2. ליצור תשתית עירונית המקדמת השכלה גבוהה, תוך מחוייבות ואחריות של הרשות המקומית;
  3. לסייע למערכת ההשכלה הגבוהה בפעילותה לטובת הנגשת השכלה גבוהה וליזום שיתופי פעולה חדשים;

ב. ות"ת מחליטה למנות את ד"ר עדי קול ליו"ר ועדת ההיגוי של תכנית "הישגים" לתקופה של עד שלוש שנים עם אפשרות הארכה של עד שלוש שנים נוספות בלבד.