13/11/16

עדכון תקנון ועדת ההיגוי לשיתופי פעולה אקדמיים עם סין והודו, מינוי חברים חדשים לצורך יישום תוכנית המלגות לבתר דוקטורנטים

ביום 9.11.16 דנה ות"ת בעדכון תקנון ועדת ההיגוי לשיתופי פעולה אקדמיים עם סין והודו, ובמינוי חברים חדשים לצורך יישום תוכנית המלגות לבתר דוקטורנטים זאת במסגרת תכנית ות"ת לקידום שיתופי פעולה אקדמיים עם סין והודו ובהמשך להחלטת ות"ת מיום 29.9.2016 להארכת תכנית המלגות לבתר דוקטורנטים מצטיינים מסין והודו לשנה"ל תשע"ח (להלן "התכנית"), ובעקבות סיום תקופת כהונתם של חברי ועדת ההיגוי לשיתופי פעולה אקדמיים עם סין והודו (להלן "ועדת ההיגוי"), ועל מנת לפשט את התהליך מחליטה ות"ת על שינוי בתקנון ועדת ההיגוי כך שבמקום שהועדה תורכב מ- 5 חברים שהינם אנשי אקדמיה בכירים ממגוון תחומים ומוסדות ובתוכם נציג אחד ממל"ג ונציג ות"ת, ימונו 4 ראשי תתי וועדות השיפוט התחומיות אשר מונו ע"י ועדת ההיגוי על מנת לסייע לה בעניין הזוכים במלגות בתכנית כחברי ועדת ההיגוי החדשה.

 

כמו כן, יצומצמו תפקידי ועדת ההיגוי החדשה לכך שהיא תוסמך אך ורק לאשר את הזוכים בתכנית המלגות לבתר-דוקטורנטים ולטפל בנושאים אחרים הרלוונטיים ליישום תכנית זו בלבד.

תפקידי ועדת ההיגוי יצומצמו לכך שהיא תוסמך אך ורק למשימות הבאות:

  • לאשר את חלוקת המכסות של מלגות בין תתי הועדות בהתאם אשר ייקבעו באופן יחסי בהתאם למספר הבקשות מכל תחום.
  • לאשרר את הזוכים בתכנית המלגות לבתר-דוקטורנטים שהומלצו ע"י תתי ועדות השיפוט על בסיס ממצוינות אקדמית ולהכריע במקרה שתתי הוועדות לא יגיעו להכרעה לעניין זוכי התכנית.
  • לדון בסוגיות ספציפיות למלגאי התכנית (דוחות מעבר שנה, בקשות להפסקת מחקר, בקשות לעבור קבוצות מחקר וכדומה).
  • להמליץ למל"ג/ות"ת על סוגיות הקשורות ליישום התכנית לרבות תהליכי שיפוט ותנאי הקול קורא.

למען הסר ספק, ראשי הועדות יוסמכו אך ורק לצורך משימות אלו ולא לנושאים רחבים יותר בקשרים לקידום שת"פ אקדמיים עם סין והודו.

 

בהתאם לאמור לעיל, ות"ת ממנה את ראשי וועדות השיפוט הבאים כחברי ועדת ההיגוי החדשה:

  • א. פרופ' אסתר פריאל, המחלקה למיקרוביולוגיה, אוניברסיטת בן גוריון – ראש ועדת מדעי החיים
  • ב. פרופ' גבריאל למקוף, המחלקה לכימיה, אוניברסיטת בן גוריון – ראש ועדת כימיה
  • ג. פרופ' יצחק שיחור, פרופסור אמריטוס, המחלקה ללימודי אסיה ומחלקת מדע המדינה, האוניברסיטה העברית ואוניברסיטת חיפה – ראש ועדת מדעי הרוח והחברה
  • ד. פרופ' עדו קנטר, המחלקה לפיסיקה, אוניברסיטת בר אילן – ראש ועדת מדעים מדויקים

מינוי החברים לועדת ההיגוי החדשה יהיה לתקופה של שנה החל מ-13.11.16 עד ל-13.11.17.