03/01/18

עדכון תקנון תוכנית המלגות "מעוף" לקליטת סגל מבני בחברה הערבית

ביום 3.1.18 דנה ות"ת בתוכנית מלגות מעוף לסיוע וקידום  סגל אקדמי מהחברה הערבית.

ות"ת מחליטה לאמץ את המלצתה של ועדת השיפוט של תכנית "מעוף" המיועדת לסיוע וקידום קליטת סגל מבני החברה הערבית כדלקמן:

החל משנת תשע"ט, יחולקו סך 6 המלגות לשתי קטיגוריות: 3 מלגות ייועדו למועמדים הנקלטים ע"י האוניברסיטאות ו- 3 מלגות ייועדו למועמדים הנקלטים ע"י מכללות. המועמדים המוגשים ע"י האוניברסיטאות ישפטו בהתאם לקריטריונים של מצויינות אקדמית בדגש על מחקר והמועמדים המוגשים ע"י  המכללות ישפטו בהתאם לקריטריונים של מצויינות אקדמית בדגש על הוראה ופוטנציאל השתלבותם כחברי סגל איכותי במכללות. מועמדי האוניברסיטאות למלגה ישפטו ביחס למועמדים אחרים מהאוניברסיטאות וביחס לתנאי הסף, ומועמדי המכללות למלגה ישפטו ביחס למועמדים אחרים מהמכללות וביחס לתנאי הסף. היה ובקטגוריה מסויימת תתמלא מכסת 3 המלגות, ובקטגוריה השניה לא ימצאו מועמדים הראויים לכל 3 המלגות, ניתן יהיה להעביר את יתרת המלגות שלא חולקו מקטגוריה אחת לשניה.

   תקנון התכנית יתוקן בהתאם והוא מצ"ב כחלק בלתי נפרד להחלטה זו.