25/09/19

עדכון תקנוני תוכניות המלגות שמפעילה ות"ת

לאור חוק זכויות הסטודנט ומאחר ואין כל אבחנה רלוונטית כלשהי לעניין מתן מלגות בין אזרח ישראלי לבין תושב קבע, מחליטה ות"ת לעדכן את כל תקנוני תוכניות המלגות השונות  בהן ייכתב: "תוכנית המלגות מיועדת לבעלי אזרחות ישראלית או לבעלי מעמד של תושבות קבע ישראלית".