25/12/13

עדכון תקציב תשע"ד

ות"ת מחליטה לאשר את סגירת תקציב תשע"ג ואת עדכון המשאבים לתקציב תשע"ד כפי שהוצג בפניה במסמך 3546.

ות"ת מאשרת את הקצאת התוספת המיועדת ובלתי מיועדת בסך כולל של 387,308 אלפי ₪, כך שהתקציב הכולל לשנת תשע"ד יעמוד על 9,335,784 אלפי ₪.