13/03/19

עדכונים והתאמות לקולות קוראים 4-1 למידה דיגיטלית- מסמך מס' 4485

בישיבתה מיום 13.3.2019 דנה ות"ת בהבהרות והתאמות נדרשות בנוגע לקולות קוראים 4-1 לטובת קידום הלמידה הדיגיטלית, זאת לאור משוב שהתקבל מהמוסדות שזכו בקולות הקוראים. על מנת שתיווצר אחידות ויישור קו בין הקולות הקוראים השונים מחליטה ות"ת על ביצוע ההתאמות הבאות:
1. יישור קו בנוגע להוספת כתוביות: כל הקורסים מחויבים בהוספת כתוביות בשתי השפות המשניות ולשם כך יינתן תקציב תוספתי, סך התקציב המעודכן עבור כלל הקורסים יהיה עד 5.5 מיליוני ₪.

2. הסבת קורסים מ-edX לקמפוס: בהתאם להמלצת הוועדה מיום ה-27.12.2018 לפעול בשני שלבים: הסבה טכנולוגית בלבד ללא תרגום התכנים לשפה נוספת ולאחר מכן תרגום התכנים מאנגלית לעברית ו/או ערבית באמצעות הוספת כתוביות ותרגום חומרי מעטפת. המוסדות יוכלו לקבל תקציב עבור שני רכיבים אלו. התוספת התקציבית לרכיב הסבה טכנולוגית יהיה עד 3.6 מיליוני ₪.
3. תרגום חומרי מעטפת: כל הקורסים יכולים להגיש בקשה לתרגום חומרי מעטפת. כאשר עבור קולות קוראים 1-3 התקציב יעמוד על 50 אלף ₪ פר שפה פר קורס, במסגרת קול קורא 4 התקציב יישאר כפי שהיה דהיינו 25 אלף ₪ לנקודת זכות. סך התקציב המעודכן לטובת תרגום חומרי מעטפת יהיה עד 8.5 מיליוני ₪.
4. הפקה בשפה נוספת:
i. במסגרת קולות קוראים 3-1: רכיב זה יהיה רלוונטי רק עבור מוסדות שביקשו בעת פנייתם בקול קורא להפיק בשפה נוספת אך עדיין לא מימשו את האופציה הזו, ולמוסדות שעדיין לא ביקשו יוקצב זמן (עד יוני 2019) שבו יהיה עליהם להודיע האם ברצונם לבצע הפקה בשפה נוספת. בנוסף לכל המוסדות תינתן האפשרות לתרגם את חומרי מעטפת.
ii. במסגרת קול קורא 4: יוכלו להגיש בקשה לתמיכה בהפקה נוספת עד לתאריך ביוני 2019 כאשר אם סך הבקשות שיתקבלו עד לתאריך זה יעברו את היקף 30 הנ"ז הקבוע בקול הקורא, וועדת הליווי תציע קריטריונים לדירוג איכות הבקשות שיתקבלו והנושא יובא לאישור מליאת ות"ת.
5. קורס מראה: רכיב זה כבר אינו רלוונטי ולכן יבוטל.
6. מקצה שיפורים: קורס שעברו 6 חודשים מתום ההרצה הראשונה יוכל להגיש בקשה עד יוני 2019. לאחר תאריך זה לא ניתן יהיה להגיש בקשה ולא ישוריין תקציב לטובת מקצה שיפורים.
למען הסר ספק, מקצה השיפורים הוא עבור קורס, ללא תלות במספר ההפקות בשפות נוספות/תרגום חומרי מעטפת או כל הרצה מקבילה אחרת.