01/07/15

עדכונים מעבודת ועדת הביקורת והחלטה בנושא עדכון מורשי החתימה של התאגיד

 1. ות"ת מחליטה להסמיך את מורשי החתימה במינהל מל"ג/ות"ת כלהלן :

על התחייבויות, חוזים, הוראות לבנק, אישור חשבונות, ותשלומי המינהל למוטבים שונים יחתמו:

  1. עד 250,000 ₪- שני מורשי חתימה מרשימה ב.
  2. מסך 250,000 ₪ ועד לסך 500,000 ₪- מורשה אחד מרשימה א, ומורשה אחד מרשימה ב.
  3. מעל 500,000 ₪- 2 מורשי חתימה מרשימה א.

 

תשלום משכורות ותשלומים נלווים לשכר לרשויות המס, תשלום למינהלת הגמלאות- שני מורשים מרשימה ב'.

 

                 רשימה א'                           רשימה ב'
1 יו"ר ות"ת 1 סמנכ"ל תקצוב
ובהעדרו: סגן יו"ר ות"ת
2 מנכ"ל מל"ג/ות"ת 2 חשבת בכירה
3 סמנכ"ל למינהל ומשאבי אנוש 3 ממונה תחום מינהל וכספים
4 מנהלת כספים בכירה

 

 

איוש שמי ופרטי המורשים*:

                  רשימה א'                      רשימה ב'
  שם ת.ז.   שם ת.ז.
1 פרופ' פייסל עזאיזה** 054480314 1 גב' שירה נבון 038410403
2 מר גדי פרנק 037402500 2 רו"ח אביטל בלייוס 029384294
3 גב' דנה אהרון 032766099 3 רו"ח הראל תורג'מן 037712635
  4 גב' אליז דולב 014296420

 

*  בכל מקום בו קיימת זכות חתימה למורשה מרשימה ב', רשאי לחתום מורשה מרשימה א'

** סגן יו"ר ות"ת, מורשה חתימה בהיעדרו של יו"ר ות"ת מכהן.

2. על מסמכי יישום בינלאומיים יחתמו לאחר שקיבלו את אישור מל"ג, במידה ונדרש גם אישור ות"ת, והתקבל אישור משרד החוץ, שניים מתוך השלושה הבאים: מנכ"ל מל"ג/ות"ת, יו"ר ות"ת וסיו"ר מל"ג.

3. על כל חוזה עבודה של עובדי ות"ת/מל"ג יחתמו בשם המועצה להשכלה גבוהה המנכ"ל וסמנכ"ל למינהל ומשאבי אנוש, כאשר על חוזה העסקה של המנכ"ל ושל סמנכ"ל למשאבי אנוש יחתום בעל התפקיד השני וכן יו"ר ות"ת.

4. ביצוע הזמנות רכש שוטפות למינהל התאגיד – מבלי לגרוע בזכויות דלעיל, לצורך ביצוע הזמנות רכש שוטפות למינהל התאגיד מנהל/ת חוזים והתקשרויות מורשה/ית לחתום על ביצוע הזמנות רכש בשם התאגיד, בגין פעולות שוטפות כגון הזמנת כיבוד קל לישיבות, חדרי ישיבות, לינה ומוניות, פרסום בעיתונות, ציוד משרדי וכד', כל זאת בסכום של עד 20,000 ₪ ובלבד שמצורפת חתימה של ממונה תחום מינהל וכספים או סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש.