02/09/21

עדכונים נדרשים בקובץ הנחיות ות"ת לתנאי העסקה במוסדות להשכלה גבוהה שאינם אוניברסיטאות, המתוקצבים ע"י ות"ת

בישיבתה ביום 2.9.21 החליטה ות"ת לעדכן את החלטתה תשפ"א/109 מיום 21.7.2021, בה אישרה את קובץ "תנאי העסקה במוסדות להשכלה גבוהה שאינם אוניברסיטאות המתוקצבים ע"י ות"ת", ההנחיות הופצו אל הנהלות המכללות ובהתאם להתייחסויות שעלו מצדן וכן לאחר בחינה פנימית שערך הצוות המקצועי בות"ת, מחליטה ות"ת להחיל את השינויים הבאים בקובץ, כמפורט להלן:

 

נושא מהות השינוי נוסח מקורי נוסח מעודכן
מגבלת העסקה נוספת - סגל אקדמי (הוראות כלליות) הוספת חידוד בדבר אופן חישוב מגבלת העסקה של סגל אקדמי (בכיר, סגל עמית ומורים מן החוץ). ------ כל מקום בו ישנה התייחסות להגבלה על היקף העסקה, יישום ההנחיה ייבחן בקשר עם העסקת חבר סגל על פני שנת לימודים אקדמית אחת. במקרה בו משך ההעסקה קצר משנת לימודים מלאה, ייבחן יישום ההנחיה באופן יחסי לתקופת ההעסקה.
סגל אקדמי בכיר - גמול הצטיינות (סעיפים 42 ו-62) תיקון טעות סופר – החלת הפקדה לפנסיה צוברת בגין תוספת גמול הצטיינות בהתאם להסכם הקיבוצי החל על הסגל האקדמי הבכיר.  

 

 

42. לצורך הפקדות לפנסיה צוברת ולקרן השתלמות בלבד (לא לפיצויי פיטורים), השכר הקובע לתנאים נלווים של חבר סגל אקדמי בכיר יכלול גם תוספת מחקר.

62. גמול הצטיינות לא יהיה חלק מהשכר הקובע לתנאים נלווים כלשהם, לרבות לצורך הפקדות לפנסיה צוברת, לקרן השתלמות או לפיצויי פיטורים.

 

42. לצורך הפקדות לפנסיה צוברת, השכר הקובע לתנאים נלווים של חבר סגל אקדמי בכיר יכלול תוספת מחקר וגמול הצטיינות.

62. גמול הצטיינות לא יהיה חלק מהשכר הקובע לתנאים נלווים, לרבות לצורך הפקדות לקרן השתלמות או לפיצויי פיטורים, ואולם יהיה חלק מהשכר הקובע לצורך הפקדות לפנסיה צוברת.

בעלי תפקידים אקדמיים א' (סעיף 79(6))

 

 

 

חידוד תחולת הגדרת האוכלוסייה האמורה. ------ בעלי תפקידים אקדמיים א' כמפורט בסעיף ‏80.
סגל עמית – מגבלת זכאות לתנאים נלווים

(סעיף 119)

מחיקת הסעיף על מנת ליצור קוהרנטיות ברורה מול יתר אוכלוסיות הסגל האקדמי, כאשר המגבלה תיקבע עפ"י חוק.  

חבר סגל עמית זכאי לתנאים נלווים בעבור חלק העסקתו במכללה שאינו עולה על 100% משרה. בעבור החלק שמעבר ל-100% משרה לא יהיה חבר הסגל זכאי לתנאים נלווים.

 

------
הגדרת משרה מלאה של מורים מן החוץ (סעיף 147) קביעת הגדרה אחידה לכלל רמות הסגל האקדמי המועסק במכללות כמורה מן החוץ ויישור קו מול הגדרות ההסכם הקיבוצי של הסגל העמית והמורים מן החוץ. משרה מלאה של מורים מן החוץ כוללת היקף שעות ההוראה שלהלן:

(1)     ממ"ה ג – 10 שעות הוראה שבועיות;

(2)     ממ"ה ב המועסק במערכת ההשכלה הגבוהה כחבר סגל אקדמי בכיר –12 שעות הוראה שבועיות;

(3)     ממ"ה ב שאינו מועסק במערכת ההשכלה הגבוהה כחבר סגל אקדמי בכיר – 14 שעות הוראה שבועיות;

(4)     ממ"ה 1 או ממ"ה א – 14 שעות הוראה שבועיות.

משרה מלאה של מורים מן החוץ כוללת היקף של 14 שעות הוראה שבועיות.

 

עדכונים אלו ייכנסו לתוקף לאחר ובכפוף לקבלת אישור הממונה על השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר.