16/07/15

עידוד מחקרים משותפים של חוקרים מהמכללות באוניברסיטאות

בהמשך למימוש החלטת ות"ת  מיום 23 ליולי 2014 בנושא: הקצאת 2 מש"ח לקרן הלאומית למדע עבור עידוד שיתופי פעולה בין חוקרים מהאוניברסיטאות והמכללות.

ובהמשך לדיונים עם הנהלת הקרן הלאומית למדע מחליטה ות"ת כי: במסגרת התכנית למענקי מחקר אישיים (תכנית הליבה) יינתן תקציב תוספתי לבקשות אשר מתקיים בהן לפחות אחד מן התנאים הבאים:

  1. הבקשה מוגשת על ידי חוקר ראשי אחד ממכללה וחוקר ראשי אחר מאוניברסיטה.
  2. הבקשה מוגשת על ידי חוקר ראשי מהמכללה אשר צירף בבקשתו מכתב שיתוף פעולה מאת חוקר מאוניברסיטה, כשחלקו של האחרון במחקר מוסבר בגוף הבקשה (הסבר על מהות שיתוף הפעולה).

יודגש, כי הכוונה לבקשות שתעבורנה את הליך השיפוט המדעי בקרן ואשר תזכינה במענק מחקר.

התקציב התוספתי למענק יהיה עד לגובה של 80 אלפי ₪ בשנה ועד לשלוש השנים הראשונות של תקופת המענק (סה"כ 240 אלפי ₪). כמו כן, התוספת תינתן לכל היותר ל- 10 מענקים משותפים במחזור. בהתאם לכך, התקציב המתוכנן עומד על 800 אש"ח בתשע"ז, 1,600 אש"ח בתשע"ח ו-2,400 אש"ח החל מתשע"ח ואילך.

התקציב הנוסף יתווסף לתקציב המחקר וניתן יהיה להשתמש בו ע"פ חוקי השימוש בכספי המענק בקרן.

* * * * *

בעד – 6

אין מתנגדים ואין נמנעים

ההחלטה התקבלה פה אחד