23/12/19

עמידת המוסדות בהתחייבויות במסגרת ה”קולות קוראים” ללמידה דיגיטלית

בהמשך לקולות הקוראים ללמידה דיגיטלית שהוציאו ות”ת/מל”ג להפקת קורסים דיגיטליים (קולות קוראים 1-5) לפיהם נדרשים המוסדות הזוכים לעמוד בלוח זמנים, שנקבע בקול הקורא  בו  זכו, להפקת הקורס וכן בהתחייבויות נוספות לאחר העלאת הקורס לפלטפורמה, ולאור הקשיים בהם נתקלים המוסדות בתהליך הפקת הקורסים כגון: עמידה בלוחות הזמנים שהוגדרו,  צורך בגמישות תקציבית שאינה חורגת ממסגרת התקציב הכללי שות”ת הקצתה לאותו קול קורא וכו’ ועל מנת לתת מענה מהיר ואפקטיבי, מחליטה ות”ת כדלקמן:

 

למנות את יו”ר ות”ת לאשר את הבקשות להתאמות  “טכניות” שאינן פוגעות במהות הקול הקורא, זאת לאחר קבלת בקשה בכתב מנומקת ע”י מוסד ולאחר קבלת חוות דעת הגורמים המקצועיים, בבקשות כלהלן:

  • אישור מתן ארכה לתאריך עלייה לאוויר של קורסים וארכה לעמידה באבני דרך כולל שינויים בלוחות זמנים לכל אורך שלבי ההפקה.
  • אישור מתן ארכה לביצוע רכיבים תוספתיים כגון כתוביות, תרגום חומרי מעטפת, הפקה מקבילה ומקצה שיפורים.
  • אישור גמישות תקציבית שאינה חורגת ממסגרת התקציב הכללי שות”ת הקצתה לאותו קול קורא, דהיינו תוספת תקציבית לקורס מסויים בשל שינויים שנערכו בו לאחר הזכיה בקול הקורא, על חשבון תקציבים אחרים שהיו מיועדים לקורסים אחרים ואשר בוטלו, בין ביוזמת המוסד ובין בשל אי השלמת רכיבים מסויימים שהיו מחוייבים מכח הקול הקורא.

החלטת יו”ר ות”ת תהיה מנומקת ובכתב.

 

לאור האמור לעיל, המוסדות אשר לא יעמדו בתנאי הקול הקורא, ועבר המועד האחרון שהותר להם לעמידה בהתחייבויותיהם גם לאחר מתן ארכות כאמור, לא יועבר מלוא התקציב המקורי שהוקצה להם או שיתבקשו להחזיר סכומים מסויימים שקיבלו ביתר כדלקמן:

 

  1. בגין איחור במועד העלייה לאוויר עבור הפקה ראשית יופחת סך של 10% מהתקציב המקורי שהוקצה לרכיב זה. יובהר כי “עליה לאויר” פירושה קורס הכולל כתוביות כפי הנדרש בקולות הקוראים.
  2. בגין איחור בביצוע הפקות מקבילות, כתוביות, תרגום חומרי מעטפת, הסבה מ-edX לקמפוס, ומקצה שיפורים – לא יקבלו המוסדות כל תשלום עבור רכיבים אלו או ידרשו להחזיר את המקדמות שניתנו להם עבור רכיבים אלה, ככל שניתנו.
  3. מוסד שלא יגיש בקשה למקצה שיפורים עד שישה חודשים מתום ההרצה הראשונה לא יוכל לבקש תקציב עבור רכיב זה. יישום מקצה השיפורים צריך להתבצע תוך חצי שנה מתום קבלת האישור התקציבי, אחרת המוסד לא יהיה זכאי לתקציב עבור רכיב זה.
  4. למוסדות שלא יעמדו בדרישות השנתיות הרלוונטיות לתקופת תפעול והרצת הקורס (דיווח שנתי לגבי הקורסים שעלו לאוויר, העסקת טכנו-פדגוג, הרצה למשך 3 שנים ואופן הרצת הקורסים) מוצע לאפשר הפחתה מהתקציב שהמוסד קיבל עבור קורס זה עד לגובה של 5% לכל שנה למשך 3 שנות ההרצה.

 

מנגנונים אלו יחולו גם על קולות קוראים עתידיים לתקצוב קורסים דיגיטליים.