14/08/18

עמידת המרכז האקדמי לב בהחלטת המל"ג בנושא המדיניות הרב-שנתית להרחבת הנגישות של חרדים להשכלה הגבוהה מחודש מאי 2017

בישיבתה ביום ג' באלול תשע"ח (14.8.2018), החליטה  המועצה להשכלה גבוהה לאמץ את המלצת ועדת המשנה לפיקוח ואכיפה מיום 26.6.2018 בנושא עמידת המרכז האקדמי לב בהחלטת המל"ג בנושא המדיניות הרב-שנתית להרחבת הנגישות של חרדים להשכלה הגבוהה מחודש מאי 2017.  המועצה עודכנה בחריגת המוסד שנגעה לשימוש בהנחיות בנוגע ללבוש שאינם עולות בקנה אחד עם מדיניות המל"ג ובתגובת המוסד אשר תיקן מידית את החריגה.

על אף שמדובר בחריגה שנייה של המוסד הנוגעת לתוכניות לאוכלוסייה החרדית ולאור העובדה שהמוסד תיקן את הליקויים שנמצאו באופן מלא והצהיר על התיקון, החליטה המל"ג להימנע מנקיטת פעולות כלשהן כנגד המוסד. יחד עם זאת, המל"ג רושמת לפניה חריגה זו ובמידה ותימצא חריגה נוספת הנוגעת לתוכניות לאוכלוסייה החרדית תשקול המל"ג הפסקת רישום סטודנטים לתוכניות אלה.