26/02/20

עסקת מכר של מבנה האוניברסיטה העברית למכללה אקדמית הדסה, ללא השתתפות ות"ת

בישיבתה מיום 26.2.2020 דנה ות"ת בבקשת האוניברסיטה העברית ומכללת הדסה לבצע עסקת מכר במסגרתה האוניברסיטה העברית תמכור למכללת הדסה את זכויות הבעלות שלה במבנה אקדמיה "בית הקשתות" המהוות 50% מכלל הזכויות במבנה. בהתאם לחוו"ד משפטית ולחוות דעת שמאית על שווי הוגן של העסקה אשר הומצאו ע"י המוסדות, אין מניעה מבחינת ות"ת לביצוע העסקה בתנאים כדלקמן:

  1. התמורה ואופן התשלום יהיו בהתאם למה שהוצג ע"י המוסדות לות"ת.
  2. החלטה זו מסתמכת על חוות הדעת המשפטית שבין היתר התבססה על חוו"ד שמאית שהומצאו על-ידי המכללה והם באחריותה הבלעדית.

למען הסר ספק, לות"ת לא תהיה אחריות או מעורבות מכל סוג שהוא בהליך זה או בהסכם שייחתם או בתוצאותיו והעסקה תבוצע ממקורות המכללה (לא מות"ת).