29/05/18

עקרונות גילוי דעת בדבר "התנהלות ראויה במוסדות להשכלה גבוהה בתחומי החפיפה בין פעילות אקדמית ופעילות פוליטית" (קוד אתי לאקדמיה)

בהמשך לדיונים שהתקיימו במועצה להשכלה גבוהה ובועדת המשנה למדיניות אקדמית, הכרה והסמכה בנושא "התנהלות ראויה במוסדות להשכלה גבוהה בתחומי החפיפה בין פעילות אקדמית ופעילות פוליטית", לאחר שמיעת עמדות הארגונים המייצגים של המוסדות להשכלה גבוהה והתאחדות הסטודנטים, ולאחר קבלת הערות ור"ה, החליטה המועצה להשכלה גבוהה בישיבתה שהתקיימה ביום ט"ו בסיון תשע"ח (29.5.2018),  כדלהלן:

המועצה להשכלה גבוהה, שהיא המוסד הממלכתי לענייני ההשכלה הגבוהה בישראל לפי חוק המועצה להשכלה גבוהה התשי"ח-1958, מכירה בחשיבות העליונה של החופש האקדמי והמצוינות האקדמית ושוללת באופן מוחלט פוליטיזציה באקדמיה. אי לכך, בגילוי דעת מיום 21.12.2010 הצהירה המל"ג כי לאור המחויבות לחופש האקדמי של הסגל האקדמי והסטודנטים "יש לדחות כל ניסיון לפוליטיזציה של האקדמיה", וכי השמירה על כך היא באחריות המוסדות להשכלה גבוהה.

המועצה להשכלה גבוהה קוראת למוסדות להשכלה גבוהה לפעול בהתאם לעקרונות המפורטים להלן:

  1. המועצה להשכלה גבוהה רואה בדאגה רבה פעולות של גורמים שונים שמבטאות חרם אקדמי על המוסדות האקדמיים בישראל ועל חברי הסגל בהם. נקיטה בחרם אקדמי היא צעד פסול, אנטי-דמוקרטי, שיש בו סממנים של ענישה קולקטיבית ואשר נוגד עמוקות את מהותה של האקדמיה. המועצה להשכלה גבוהה שותפה למוסדות האקדמיים בישראל בפעילות תקיפה נגד גילויים של חרם אקדמי. המועצה מסתייגת בחריפות מקריאות תמיכה בחרם שמשמיעים בודדים מקרב חברי הסגל האקדמי במוסדות להשכלה גבוהה בישראל, והיא קוראת לראשי המוסדות להשכלה גבוהה להצטרף אליה בגינוי קריאות מסוג זה
  2. אין להפלות, לטובה או לרעה, סטודנטים בשל דעותיהם הפוליטיות.
  3. אין להפלות, לטובה או לרעה, חבר סגל או מועמד לכך, בתהליכי מינוי ראשון או בקידום בדרגה, וכן בהליכי מינוי או בחירה לתפקיד אקדמי או מנהלי, בשל דעותיו הפוליטיות.
  4. אסורה תעמולה מפלגתית במסגרת ההוראה. המרצים אינם רשאים לנצל לרעה את תפקידם כמורים לשם הטפה שיטתית ובלתי ראויה לעמדה פוליטית החורגת בברור מהנדרש להוראת נושא הקורס בהקשרו הרחב בתחומו.
  5. חברי הסגל אינם רשאים להציג באופן מטעה דעה פוליטית אישית כאילו היא עמדתו של המוסד שבו הם מכהנים.

המועצה להשכלה גבוהה קוראת למוסדות לאמץ בתקנוני המשמעת שלהם את העקרונות שמנויים לעיל במהלך שנת 2019.

כמו כן קוראת המועצה למוסדות שטרם עשו כן לקבוע לעצמם קוד אתי מקיף, שיהיה נפרד מתקנון המשמעת, לחברי הסגל.