26/07/17

עקרונות למינוי נציגים מקצועיים ממשרדי הממשלה בוועדות ות”ת

  • בדיון שהתקיים בות”ת ב- 26.7.17 דנה ות”ת בהצעה לנוהל השתתפות נציגי משרדי ממשלה בועדות ההיגוי מטעם ות”ת.

 

  • השתתפות נציגים מקצועיים של משרדי ממשלה בוועדות מטעמה

לאור האמור בדיון לעיל ,יש מקום להסדיר בנוהל  את תנאי השתתפות נציגים מקצועיים של משרדי ממשלה בוועדות מטעם ות”ת, אשר מטרתו להבטיח איזון נכון בין שמירת עצמאותה של מערכת ההשכלה הגבוהה ,תוך מתן ביטוי למדיניות הממשלה בכל הנוגע לצרכים ויעדים לאומיים.

בהמשך לכך מחליטה ות”ת לאשר את העקרונות הבאים:

  • א. השתתפות נציגי משרד ממשלה בוועדות תתבצע רק באמצעות מינוי גורם מקצועי מהמשרד במינוי אישי .
  • ב. השתתפות נציגי הממשלה תתבצע באמצעות מינוי הנציג כמשקיף או כחבר, לפי העניין ולפי שקול דעת ות”ת .
  • ג. ות”ת תוכל לשקול לצרף נציג מקצועי של משרד ממשלתי לוועדות העוסקות בקידום נושאים שעלו כצורך לאומי בלבד, כפי שבא לידי ביטוי בהחלטות ממשלה או בתכנית הרב שנתית, ובלבד שניתנה להם על ידי המשרד הרלוונטי תוספת תקציב ייעודית משמעותית.
  • ד. ככל שיצורף נציג מקצועי של משרד ממשלתי, הוא ישתתף רק בדיונים כלליים בלבד העוסקים במדיניות שנקבעה על ידי ות”ת ומתן המלצות בלבד, אך יימנע מלהשתתף בדיונים בעניינם של מוסדות ספציפיים או בבחירת מוסדות, חלוקת תקציבים בין מוסדות ונושאים אקדמיים.

 

  • הצעה למינוי נציגים מקצועיים ממשרד האוצר לוועדות:

בהמשך לעקרונות הנוהל דלעיל, ולסיכום בדבר התכנית הרב שנתית לשנים תשע”ז-תשפ”ב, מתבקשת ות”ת לאשר מינוי נציג מקצועי של משרד האוצר , את רכז ההשכלה הגבוהה למו”פ באגף תקציבים לתוכנית הרב שנתית הנוכחית (תשע”ז-תשפ”ב) בוועדות הבאות:

  1. הועדה להנגשת בני מיעוטים
  2. הוראה דיגטלית
  3. ועדת היגוי עליונה במכינות

 

לגבי צוות הדן בתפקידי האוניברסיטאות והמכללות והצוות לאיכות ההוראה משתתף נציג אגף התקציבים במשרד האוצר  בהתאם לסיכום שנחתם.