13/07/16

עקרונות לקידום מדעי הרוח במסגרת תוכנית החומש תשע"ז-תשפ"א

  1. ות"ת רואה חשיבות רבה בקידום תחום מדעי הרוח באופן מערכתי במהלך החומש הקרוב ומברכת על העבודה לקראת גיבוש ההמלצות המפורטות בנושא. לאחר ולאור גיבוש סדרי העדיפויות על ידי מל"ג, ולאחר תוצאות המו"מ עם האוצר ייקבעו היקפי הסכומים אותם ות"ת תקצה לקידום הנושא.

 

  1. בהתאם לפירוט העקרונות בגוף המסמך, המהווה חלק בלתי נפרד מהחלטה זו, ות"ת מבקשת מהוועדה העליונה של מל"ג/ות"ת לקידום מדעי הרוח לדון ולאשר את ההמלצות, ולקדמן להמלצות קונקרטיות לגבי היקפי הפעילות, סדרי העדיפויות ואופני היישום והכל בכפוף לאמור בסעיף 1.

 

  1. בנוסף לכך מחליטה ות"ת, כי יתרות חלקה של ות"ת בתקציב הקיים של הקרן לקידום מדעי הרוח ישוריינו לטובת המשך קיימות התכניות הפועלות כיום וביסוס פעילותן במסגרת הקרן מדעי הרוח, ובהתאם להחלטות הוועדה המדעית, זאת עד לסך של 8 מיליוני ₪ לשנת תשע"ז.