26/02/20

עקרונות לקראת תכנית המשך לחיזוק תחומי ההייטק

בישיבתה ביום 26.2.20 דנה ות"ת בעקרונות לתוכנית לחיזוק תחומי ההייטק במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים על ידה.

כפועל יוצא של הגידול במספר הסטודנטים לתואר ראשון כפי שפורט לעיל, נפגע היחס בין מספר הסטודנטים לסגל ההוראה. בנוסף, לאחר הגידול במספרי הסטודנטים לתואר ראשון במקצועות ההייטק במסגרת התכנית המקורית, עלו דרישות לגידולים נוספים דבר שאינו מתאפשר לאור המחסור בסגל ההוראה.

לאור זאת ובהתאם להמלצת ועדת ההיגוי הבינמשרדית בראשות יו"ר ות"ת ובהשתתפות נציגי מל"ג ו-ות"ת ומשרד האוצר, הרשות לחדשנות ומשרד רוה"מ, מחליטה ות"ת לצאת בתכנית להמשך חיזוק תחומי ההייטק שתתמקד בעיקר בהגדלת מספר הסטודנטים בתארים מתקדמים. סטודנטים אלו ישמשו כסגל זוטר ועוזרי הוראה, וכן הם פוטנציאל להפוך להיות בעתיד סגל אקדמי. בנוסף כוללת התכנית הנוכחית תמרוצים לקליטת סגל בכיר והתאמת התשתיות.

מטרות העל של תכנית ההמשך הן הכשרת כ"א איכותי בתארים מתקדמים בתחומי ההייטק (להגדיל את אוכלוסיית הסגל העתידי), התאמת חברי הסגל הבכיר והזוטר ועוזרי ההוראה לגידול במספר הסטודנטים ויצירת תשתית לגידול נוסף במספר הסטודנטים לתואר ראשון בעתיד הקרוב.

להלן עיקרי התכנית :

  • הגדלת מספר הסטודנטים לתואר שני מחקרי בתחומי ההייטק
  • הגדלת מספר הדוקטורנטים בתחומי ההייטק
  • הרחבת הגדרת תחום ההייטק (בתכנית זו בלבד) גם לפיזיקה, מתמטיקה וסטטיסטיקה
  • מענקים לקליטת סגל בתחומים הרלוונטיים
  • מנגנון מלגות לסגל חוזר מצטיין
  • הרחבת תכנית מלגות לפוסט דוקטורנטיות מישראל לארה"ב
  • שינויים ועדכונים בתנאי ההעסקה לעידוד שילוב סגל מהתעשייה במוסדות האקדמיים
  • התאמות ושיפורים לתכנית הקיימת (שלב א') – מענה לגידול בסטודנטים ובחינת מודל התאמת הבוגר לתעשייה באוניברסיטאות ובמכללות. (נקודה זו מתייחסת לרמת התואר הראשון)
  • אפשרות להגדיל את מעורבות התעשייה בתכנית ההמשך בדרך המוסכמת על המוסדות האקדמיים.

ות"ת מאשרת את העקרונות שלהלן לצורך גיבוש הצעה לתכנית ההמשך שתובא לאישור ות"ת.