25/09/19

עקרונות תכנון לאיחוד: המכללה האקדמית תל חי עם המכללה האקדמית לחינוך אוהלו

בהמשך להחלטות ות"ת ומל"ג בנושא "מפת דרכים" ולוחות הזמנים לאיחוד המכללות האקדמיות לחינוך לקראת מעבר לאחריות תכנון ותקצוב ות"ת (מתאריך 13.7.16 ומתאריך 19.7.16 בהתאמה), דנה ות"ת ביום 25.9.19 בהצעת המכללה האקדמית תל-חי והמכללה האקדמית לחינוך אוהלו למיזוג ובמסמך העקרונות למיזוג המצורף לו ובחוות הדעת התכנונית שהוגשה לה והחליטה להמליץ למל"ג כלהלן:

  1. על מנת לחזק את הפריפריה הצפונית מבחינה חברתית, כלכלית ונגישות להשכלה גבוהה, לאפשר, בשלב זה, את המשך הפעלתו של קמפוס קצרין גם לאחר המיזוג בין שתי המכללות.

 

  1. על מנת שלא לפגוע בתשתיות אקדמיות קיימות, לקבל את הצעת המכללות לפיה הקמפוס בקצרין ימשיך להתמקד וללמד את תחומי ההכשרה להוראה ויתר התחומים הקיימים יתפתחו בקמפוס תל חי, לרבות התכניות בחינוך (A. M.A.) המתקיימות כבר בתל חי.

 

  1. כל בקשה לפתיחה של תכנית לימודים בקמפוס שבו היא אינה מתקיימת כעת, תיבחן לגופו של עניין תוך התייחסות למכלול השיקולים הרלוונטיים.

 

  1. עם התקדמות התהליך בין שני המוסדות, תכנית האיחוד המפורטת תיבדק ע"י הצוות המקצועי מבחינה אקדמית, תקציבית, תאגידית, משפטית ותכנונית, לרבות תנאי הסגל האקדמי והמנהלי המועסק כיום בשתי המכללות. התכנית המלאה והמפורטת תובא לאישור ות"ת ומל"ג.