30/09/20

ערעורי המוסדות על הפעימה האחרונה של התכנית הרב שנתית – אוניברסיטת חיפה

בישיבתה מיום 30.9.2020 דנה הוועדה לתכנון ותקצוב בערעורים שהוגשו ע"י המוסדות במסגרת הפעימה האחרונה של התכנית הרב שנתית תשע"ז-תשפ"ב. נוכח השיקולים שהוצגו בפניה, ות"ת מחליטה לאמץ את ההמלצות המופיעות במסמך 4776 ולהמליץ למל"ג כדלהלן:

  1. לא לאשר את הגשת ההצעה להקמת בית ספר לרוקחות קלינית קהילתית באוניברסיטת חיפה בשותפות עם הטכניון תואר ראשון ושני Sc.Pharm ו-M.Sc. מכיוון שמדובר בנושא עקרוני, הדורש גם הקצאת משאבים משמעותיים, הנושא ידון במסגרת התכנית הרב שנתית הבאה ובהתאם לממצאי העבודה התכנונית יוחלט על המשך הטיפול בבקשה, כולל בחינה של הוצאת קול קורא למוסדות הרלוונטים.
  1. לא לקבל את ערעורה של אוניברסיטת חיפה בנוגע לתכנית לתואר ראשון במדעים קוואנטיים, בעיקר בשל היעדר תשתית אקדמית מתאימה במוסד.