30/09/20

ערעורי המוסדות על הפעימה האחרונה של התכנית הרב שנתית – מכללת אפקה

בישיבתה מיום 30.9.2020 דנה הוועדה לתכנון ותקצוב בערעורים שהוגשו ע"י המוסדות במסגרת הפעימה האחרונה של התכנית הרב שנתית תשע"ז-תשפ"ב. נוכח השיקולים שהוצגו בפניה, ות"ת מחליטה לאמץ את ההמלצות המופיעות במסמך 4776 ולהמליץ למל"ג לאשר למכללת אפקה את הגשת התכנית לתואר שני בהנדסה רפואית שאחת ההתמחויות שלה תהיה רפואה דיגיטלית, מאחר שזהו המשך ישיר והתפתחות טבעית להתמחות הייחודית של מערכות מידע רפואיות הניתנת בתואר הראשון בהנדסה רפואית במכללה.