30/09/20

ערעורי המוסדות על הפעימה האחרונה של התכנית הרב שנתית – המכללה לחינוך ע"ש דוד ילין

בישיבתה מיום 30.9.2020 דנה הוועדה לתכנון ולתקצוב בערעורים שהוגשו ע"י המוסדות במסגרת הפעימה האחרונה של התכנית הרב שנתית תשע"ז-תשפ"ב. נוכח השיקולים שהוצגו בפניה, ות"ת מחליטה לאמץ את ההמלצות המופיעות במסמך 4776 ולהמליץ למל"ג לא לקבל את ערעורה של המכללה האקדמית לחינוך דוד ילין לגבי הגשת התכנית לתואר שני ביעוץ חינוכי ללא תזה, בעיקר בשל רוויה בתכניות דומות במכללות האקדמיות לחינוך, וקיומה של מגמה ביעוץ חינוכי באוניברסיטה העברית בירושלים.