30/09/20

ערעורי המוסדות על הפעימה האחרונה של התכנית הרב שנתית – המכללה האקדמית לחינוך אורות ישראל

בישיבתה מיום 30.9.2020 דנה הוועדה לתכנון ולתקצוב בערעורים שהוגשו ע"י המוסדות במסגרת הפעימה האחרונה של התכנית הרב שנתית תשע"ז-תשפ"ב. נוכח השיקולים שהוצגו בפניה, ות"ת מחליטה לאמץ את ההמלצות המופיעות במסמך 4776 ולהמליץ למל"ג לקבל את הערעור שהגישה המכללה האקדמית לחינוך – אורות ישראל ולאשר לה להגיש את התכנית לתואר שני בהוראת המתמטיקה בבית הספר העל יסודי M.Ed. ללא תזה, בשל ההתאמות שעשתה המכללה בתכנית הלימודים.