28/10/14

ערעור האוניברסיטה העברית על החלטת מל"ג מיום 22.7.2014 בנושא הערכת איכות של החוג לתולדות האמנות

בישיבתה ביום ד' בחשון תשע"ה (28.10.2014), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות, והחליטה כלהלן:

  1. להוסיף על החלטתה מיום 22.7.2014 בנושא הערכת איכות של החוג לתולדות האמנות כי ועדת המשנה התרשמה מהשינויים שנעשו במחלקה לתולדות האמנות באוניברסיטה העברית וכן מאלה המתוכננים להיעשות על ידה.
  2. בהתאם להצהרת נציגי המחלקה והאוניברסיטה, ובהמשך להחלטת המל"ג מיום 22.7.2014, מבקשת המל"ג לקבל דיווח, עד חודש יוני 2015, על יישום כלל השינויים והעדכונים בתוכנית לתולדות האמנות באוניברסיטה העברית (ובכלל זה מבנה התוכנית, חלוקה לתתי תחומים, היצע של קורסים ממחלקות אחרות, סגל ועוד).