04/07/18

ערעור האוניברסיטה העברית על מרכיב המחקר

בישיבתה ביום 4.7.18 דנה ות"ת בערעור האוניברסיטה העברית בירושלים על מרכיב המחקר אשר התייחס במהותו לבקשת האוניברסיטה העברית לתקן דיווח שגוי על זכיה במענקי מחקר תחרותיים במהלך תשע"ד ואשר משמש לתקצוב החל מתקציב תשע"ו. הערר הוגש ע"י האוניברסיטה עובר לקבלת הודעת התקציב לשנת תשע"ח.

בהתאם להחלטת ות"ת תשע"א/93 מיום  10.8.2011 בנושא "נוהל חדש בעניין ערעורים של המוסדות לגבי השתתפות ות"ת בתקציב המוסדות", נקבע כי ערעור על טעויות בדיווח של מוסד על בסיסו נבנה ואושר תקציב – יתאפשר עד 60 יום מיום דיווח המוסד על הנתונים. ככל שהתיקון מתייחס לתקציב של שנה אקדמית שכבר אושר, הוא יתבצע ככל הניתן, בכפוף למגבלת המשאבים של ות"ת באותה השנה.

הצוות המקצועי דיווח כי הוזמנה בדיקת רו"ח לנתוני מודל המחקר בכלל האוניברסיטאות וכי הבדיקה תכלול התייחסות לנתוני האוניברסיטה העברית.

 

בהמשך לכך ולאור הנתונים שנתקבלו בשנה"ל תשע"ח מהמוסד, מחליטה ות"ת  לאשר את תיקון הדיווח ע"י האוניברסיטה החל משנה"ל תשע"ח, השנה בה הוגש הערעור. תיקון זה יביא למניעת פגיעה משמעותית בתקציב האוניברסיטה העברית.

בגין שנה"ל תשע"ח יועבר תקציב חד פעמי של  כ-37 מיליוני ₪ . בשל העובדה כי התקציב כבר חולק ועל כן קיימת מגבלת משאבים בשנה זו, התקציב יהיה פרוס על פני ארבע שנים החל מתשע"ט. החל מתקציב תשע"ט הדיווח המתוקן ייכנס למודל מרכיב המחקר.

כמו כן, ות"ת מבקשת מהצוות המקצועי לבחון את נוהל הערעורים על התקציב ולהביא בפניה המלצה.