30/12/14

ערעור המכון הטכנולוגי חולון על החלטת המל"ג מיום 28.10.2014 להשעות את ההרשאה שניתנה לו להעניק דרגת פרופסור-חבר בתחומים ספציפיים באופן עצמאי

א. בישיבתה שהתקיימה ביום ח' בטבת תשע"ה (30.12.2014), דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה לפיתוח ומדיניות אקדמית (מיום 9.12.2014) בענין הערעור שהגיש מכון טכנולוגי חולון על החלטת המל"ג מיום 28.10.2014, להשעות את ההסמכה שניתנה לו בשנת 2011 להעניק תואר פרופסור-חבר בתחומים ספציפיים (הנדסת חשמל, מתמטיקה שימושית) באופן עצמאי.
ב. המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה לפיתוח ומדיניות אקדמית (מיום 9.12.2014), שגובשה לאחר שמיעת טענות נציגי המוסד בערעור, ומחליטה לדחות את הערעור ולהשאיר על כנה את החלטת המל"ג מיום 28.10.2014, בה הושעתה ההסמכה למכון טכנולוגי חולון להעניק תארי פרופסור-חבר באופן עצמאי בתחומים ספציפיים (הנדסת חשמל, מתמטיקה שימושית), עד שיתוקנו הליקויים, וזאת מהנימוקים הבאים:
1. מל"ג סבורה כי מערך חברי הסגל האקדמי הבכיר בדרגות פרופסור מן-המנין ופרופסור-חבר בלפחות אחד משני התחומים אשר על בסיסו ניתנה ההסמכה למוסד להעניק תארי פרופסור-חבר באופן עצמאי (הנדסת חשמל, מתמטיקה שימושית) הצטמצם ועומד מתחת לסף הנדרש בהרשאה. לאור דיווחים משתנים שהעביר המוסד בע"פ ובכתב בנושא הסגל במוסד, המל"ג סבורה כי עדיין לא התייצב סגל אקדמי בכיר בדרגת פרופסור במשרה מלאה בהיקף הנדרש.
2. מל"ג סבורה כי ההליכים בהם נקט המוסד לקידום חבר סגל לדרגת פרופסור-חבר במסגרת ההרשאה, הן מבחינת עבודת הוועדה המקצועית והן מערך הממליצים אליהם פנו, לא עמדו בסטנדרטים המקובלים להבטחת הליך מינויים לא מוטה בעיקר בהיבט של ממליצים שאינם שותפים לפרסומי המועמד לקידום. שימוש בממליצים שהם שותפים למחקריו יכול להתקבל, באופן חריג, רק אם הם מהווים מיעוט מהממליצים וכי הקשר המחקרי שלו עימם היה שולי. בנוסף, הדיווח על עבודת הועדה וניסוח הדו"ח של הועדה המקצועית לקה בחסר. לפיכך, המל"ג השתכנעה שהמכון לא עמד במבחן המקצועי של מינוי אוטונומי לדרגת פרופסור חבר בתיק היחיד שהעביר.
3. מל"ג סבורה שלמכון טכנולוגי חולון היו קשיים מרכזיים בהתנהלותו האקדמית, בכך שהמוסדות האקדמים הרלבנטיים – לרבות המועצה האקדמית וועדות המינויים – לא פעלו כמצופה. נשיא המוסד הצהיר בוועדה כי הוא פועל לשיקום מוסדות אלו וביקש כי המל"ג תפעל לפנים משורת הדין .
4. יתירה מזו , מל"ג סבורה כי גם בשעה בה ניתנה ההסמכה למוסד בנובמבר 2011 להעניק תואר פרופסור-חבר בשני התחומים באופן עצמאי, המוסד לא עמד בתנאי ההסמכה במלואם וכי התקנון האקדמי של המוסד לא קוים ולא יושם.
ג. המועצה להשכלה גבוהה התרשמה מרצונם של בכירי המוסד לתקן המצב ולפיכך החליטה להשאיר החלטתה על כנה ולאפשר להם לתקן הליקויים, ומיד לכשיידווחו שהליקויים תוקנו, ניתן יהיה לדון בהחזרת ההסמכה למוסד.