09/12/14

ערעור המכללה האקדמית צפת על החלטת המל"ג מיום 22.7.2014 בדבר הארכת ההסמכה של המכללה להעניק תואר ראשון (B.A.) במדעי ההתנהגות

בישיבתה ביום י"ז בכסלו תשע"ה (9.12.2014) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת תת-ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב תחומיות במדעי הרוח והחברה מיום 28.10.2014 ובערעור המכללה האקדמית צפת על החלטת המל"ג מיום 22.7.2014, לפיה הוארכה הסמכת המכללה להעניק את התואר הראשון (B.A.)  במדעי ההתנהגות עד חודש יולי 2017. המועצה מאמצת את המלצת תת-ועדת המשנה, לפיה ישנו מקום לחזק את סגל ההוראה של התוכנית. על כן, מחליטה המועצה להשאיר את החלטתה מיום 22.7.2014 על כנה. לקראת תום תקופת ההסמכה הזמנית וכתנאי למתן ההסמכה הקבועה תתבקש המכללה להצביע על יציבות סגל ההוראה וטיבו, ועניין סגל ההוראה של התוכנית ייבדק פעם נוספת.