08/04/14

ערעור ול"מ (ועד ראשי המוסדות הלא מתוקצבים) על החלטת המל"ג מס' 641/12 מיום 11.2.2014 בעניין "רשת הבטחון" לתוכנית לימודים חדשה: המלצת ועדת המשנה העליונה להסמכה, הכרה ורישוי

בישיבתה ביום ח' בניסן תשע"ד (8.4.2014) דנה המועצה להשכלה גבוהה בערעור שהוגש ע"י ול"מ (ועד ראשי מוסדות לא-מתוקצבים) על החלטת המל"ג מס' 641/12 מיום 11.2.2014 בעניין רשת בטחון לתוכנית לימודים חדשה, בהמשך להמלצת ועדת המשנה העליונה להסמכה, הכרה ורישוי, והחליטה לשנות את סעיף ד(3).  הסעיף המתוקן להלן:

3. ככלל, על מוסד מוכר להשכלה גבוהה בעל הכרה זמנית, חלה חובה להציג "רשת בטחון חיצונית" ממוסד להשכלה גבוהה מוכר אחר (בהכרה קבועה), במסגרת כל בקשה לפתיחת תוכנית לימודים חדשה לתואר ראשון, כמפורט בסעיף 2 דלעיל.

  • במקרים חריגים, ובפרט לאחר שהמוסד הוכיח כי לא ניתן להציג "רשת בטחון חיצונית" ממוסד להשכלה גבוהה אחר בהכרה קבועה, יוכל, מוסד כאמור,  לבקש להציג "רשת בטחון פנימית" או רשת בטחון ממוסד להשכלה גבוהה אחר עם הכרה זמנית, מתוך תוכניות דומות או בתחום קרוב, הקיימות בו, שיש לגביהן הסמכה ממל"ג. בקשה כאמור תוגש בהתאם לאמור בסעיף 1 לעיל.
  • במקרה זה, הבקשה תידון במל"ג/ בוועדת המשנה אשר תפעיל שיקול דעת, האם ניתן לקבל את ההסדר ל"רשת הבטחון הפנימית" או רשת בטחון ממוסד להשכלה גבוהה אחר עם הכרה זמנית שהציע המוסד ולאשר אותו.