19/03/14

ערעור עזריאלי – המכללה האקדמית להנדסה ירושלים, על החלטת ות"ת בעניין אישור פרסום והרשמה לתכנית הלימודים לתואר ראשון B.Sc ב"הנדסת טכנולוגיות סביבתיות"

  1. בהמשך לדיון בתת הוועדה של ות"ת בישיבתה מיום 19.2.14 בערעור עזריאלי – המכללה האקדמית להנדסה ירושלים על החלטת ות"ת בעניין אישור פרסום והרשמה לתכנית הלימודים לתואר ראשון Sc ב"הנדסת טכנולוגיות סביבתיות".
  2. ולאור המידע הנוסף שהעבירה עזריאלי, המכללה להנדסה ירושלים, מחליטה ות"ת להסיר את המניעה ולהמליץ למועצה להשכלה גבוהה לאשר את בקשת "עזריאלי, המכללה האקדמית להנדסה ירושלים" לפתוח את תכנית הלימודים לתואר ראשון Sc ב"הנדסת טכנולוגיות סביבתיות". הסרת המניעה תיכנס לתוקף עם קבלת הצהרה חתומה של המכללה כי המספר המינימלי שיביא לפתיחת תכנית זו הינו 30 סטודנטים.