06/02/18

עתודות לישראל – עידוד מנהיגות במוסדות המתוקצבים ע”י ות”ת – הקמת תוכנית “מובילים באקדמיה”

בישיבתה ביום כ”א בשבט תשע”ח (6.2.2018) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהקמת תכנית “מובילים באקדמיה” ובהחלטת ות”ת בנושא מיום 30.1.2018, והיא מחליטה לאמץ את המלצת הוות”ת ולאשר את הקמת תוכנית “מובילים באקדמיה” כמפורט להלן:

רציונל ומטרות התוכנית

 • חזון התוכנית הוא בניית קבוצת השפעה עתידית של סוכני שינוי, מכלל המוסדות האקדמיים בישראל, שתפעל לקידומה של מערכת מצטיינת, לומדת, חדשנית, יוזמת וצופה פני עתיד לטובת קידום המחקר הבסיסי, המחקר הישומי, הסטודנטים וכלל המשק.
 • מטרת התוכנית היא איתור והכשרה של עתודה ניהולית ומקצועית אשר תשתלב בתפקידי ניהול אקדמיים ומינהליים בכירים במוסדות להשכלה גבוהה ותוביל בצורה טובה יותר את מערכת ההשכלה גבוהה בישראל להתמודדות עם אתגרי העתיד.

עיקרי התוכנית:

 • היקף תוכנית הלימודים יהיה כ 400-300 שעות לימוד, כ 30 ימים סה”כ (כולל סיור לימודי בחו”ל) ותכלול שני אשכולות למידה עיקריים:
 • סוגיות ניהול אקדמיות (תקצוב, מחקר, רגולציה, שיתופי פעולה, בינלאומיות, סביבה דיגיטלית וכיו”ב).
 • סוגיות וכישורי ניהול כלליים (כלכלה, מימון, כלים משפטיים, שיווק, ניהול מערכות מידע, ניהול ידע, חשבונאות, אסטרטגיה וכיו”ב)

העצמה אישית וקבוצתית

לצד לימודי התוכן, יש לפעול לכך שעמיתי התוכנית יהפכו לרשת מלוכדת שתסייע להם לאחר סיום התוכנית לבצע שינוי ולהוביל את מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל בצורה טובה יותר.

לימודים בחו”ל (10 ימים) 

 • השתתפות בקורס ניהולי עם דגש על ניהול שינויים בסביבה מורכבת: הובלת שינוי ומיומנות ניהול- כשבוע.
 • סיור לימודי של מערכת מקבילה בחו”ל – יומיים שלושה.

המשתתפים בתוכנית

 • בתוכנית ישתתפו כ 30 -40 משתתפים: דיקנים, דיקני משנה, ראשי/ראשות מכונים/מחלקות גדולות,  סמנכ”לים, ראשי מדורים מובילים, מזכיר אקדמי ובעלי תפקידים בכירים בעמדות מפתח במוסדות להשכלה גבוהה, ממוסדות המתוקצבים ע”י ות”ת.
 • הצורך הגדול בתוכנית מסוג זה בא לידי ביטוי בעיקר באוניברסיטאות שהינן מוסדות גדולים שמצבת העובדים שלהם גדולה באופן ניכר ואשר בעלי התפקידים הבכירים בהן ניצבים בפני דילמות מורכבות בשל מבנה ואופי המוסד כגון: ריבוי פקולטות, יחידות מחקר, שיתופי פעולה עם מוסדות בארץ ובחו”ל וכיו”ב. כמו כן, הוחלט לשלב גם מספר מצומצם של מכללות שיבחרו בתיאום עם ור”מ בהתאם לצרכים.
 • לפיכך, הרכב המשתתפים יהיה מתוך מוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים על ידי ות”ת. מכל אוניברסיטה 3 משתתפים ו- 12 משתתפים מארבע מכללות בתמהיל תחומי שונה.
 • בכל מחזור לימודים יהיה ייצוג למגוון אוכלוסיות לרבות מגדר, ברוח פרויקט תקווה ישראלית באקדמיה.
 • משרות המטרה של בוגרי התוכנית : נשיא, סגני נשיא, רקטור, סגני רקטור ומנכ”ל.
 • הצפי לפתיחת מחזור לימודים ראשון הוא נובמבר 2018.

ועדת היגוי:

 • תוקם ועדת היגוי לליווי התוכנית, אשר הרכבה וסמכויותיה תובאנה לאישור ות”ת ומל”ג מראש.
 • ות”ת מאשרת מסגרת תקציבית למימוש התוכנית בסך של שלושה מיליון ₪, מתוכו 1.5 מש”ח תקציב ות”ת ו-1.5 מש”ח מתוך תקציב הקרן, תוך אישור שלושה מחזורים לשנים תשע”ט, תש”פ ותשפ”א, כך שסך התחייבות ות”ת לתוכנית תעמוד על 4.5 מש”ח.
 • לאחר גיבוש תוכנית מפורטת ותקציב מפורט למימושה, הם יובאו לאישור ות”ת, מראש.