24/02/09

פטור מלימודים אקדמיים על בסיס לימודים לא אקדמיים החלטת מל"ג מיום 4.4.2006 (כפי שעודכנה ביום 24.2.2009)

המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת הוועדה לבחינה מחודשת של נושא "פטור מלימודים אקדמיים על בסיס לימודים לא אקדמיים", ומחליטה כלהלן:

 1. פטור מלימודים אקדמיים על בסיס לימודים לא אקדמיים אפשרי רק בלימודים ברמת התואר הראשון. לא תתאפשר הענקת פטור על בסיס לימודים לא אקדמיים במסגרת הלימודים לתואר שני.
 2. מוסד להשכלה גבוהה רשאי, אך לא חייב, להעניק פטור מלימודים אקדמיים ברמת התואר הראשון על בסיס לימודים לא אקדמיים (לרבות לימודי חוץ במוסד אקדמי) , עד להיקף מקסימלי של 30 נ"ז, על בסיס ענייני ולגבי קורסים רלוונטיים בלבד, שקיימת הלימה בתכנים בינם לבין קורסים מקבילים בתכנית האקדמית. לא יינתן פטור ממקצועות יסוד/ליבה/מבואות שבתכנית האקדמית.
 3. לימודים לא אקדמיים לעניין זה הם לימודים במוסד על–תיכוני הנפרשים על פני שנתיים לפחות או לימודי חוץ במוסד אקדמי.
  עדכון מיום 24.02.2009:
 4. מתן פטור בהיקף המקסימלי המותר (30 נ"ז) אפשרי רק לגבי מי שסיים את הלימודים הלא אקדמיים וקיבל תעודה המעידה על סיום לימודיו.
 5. לא יינתן פטור בעבור לימודים לא-אקדמיים שנלמדו שש שנים ויותר לפני מועד תחילת הלימודים האקדמיים. [1]
 6. ניתן להעניק פטור על בסיס פרטני (אינדיבידואלי) או על בסיס הסדר עם מוסד לימודים על-תיכוני. במקרים של הסדר עם מוסד על-תיכוני, יש לקבל את אישור המועצה בטרם הפעלתו של ההסדר.
 7. מוסדות יידרשו לדווח למועצה מדי שנה על יישום ההחלטה, אם הם מעניקים פטורים על יסוד לימודים לא-אקדמיים.
 8. על מנת לאפשר תקופת מעבר נוחה עבור המוסדות, מועד תחילת תוקף ההחלטה יהא שנה"ל תשס"ח.
 9. החלטה זו מבטלת את החלטות המועצה הקודמות בנושא (המלצות ועדת ניסים מ-1991 וההחלטה בנושא "הרחבת הנגישות להשכלה גבוהה – אקרדיטציה לקורסים שנלמדו במוסדות על תיכוניים לא אקדמיים" מ-2002) ומחליפה אותן.

[1]  עדכון החלטת מל"ג מיום 4.4.2006. בבסיס הנימוקים לעדכון סעיף 5 בהחלטה היתה הכוונה לאשר גם לעתודאים ו/או לסטודנטים המשרתים שרות ארוך יותר בצבא, לקבל פטור עבור לימודיהם הלא אקדמיים (הנדסאים).