10/06/15

פיילוט להנגשת ההשכלה הגבוהה לחברה הבדואית בנגב – בהמשך להחלטת ועדת ההיגוי

בהמשך להחלטתה מיום 20.5.15 בנושא פיילוט להנגשת ההשכלה הגבוהה לחברה הבדואית ולאור ההחלטה המנומקת של ועדת ההגוי של ות"ת בנושא, לפיה הפיילוט יבוצע ע"י מכללת ספיר, מחליטה ות"ת כדלקמן:

  1. ות"ת רושמת לפניה את נימוקי ועדת ההיגוי לבחירה במכללת ספיר לביצוע הפיילוט בהתאם לפרמטריים שנקבעו על ידה.
  2. ות"ת מאשרת את תכנית הפיילוט למחזור תשע"ו ואת מסגרת התקצוב שלה לשנים תשע"ו-תשע"ט, בסך של 21,198 אלפי ₪ (כולל מכסות הסטודנטים בשנת המכינה ובתואר, מעטפת סיוע רגילה ותוספתית, סיוע לסטודנטים, כח אדם במטרה ורכז תוכנית "רואד " ברהט), ואת חלוקת התקציב בהתאם לסיכום הבין משרדי המצ"ב והמהווה חלק בלתי נפרד מההחלטה.
  3. הפיילוט יבוצע ע"י מכללת ספיר, בהתאם לתכנית ולתקציב שיאושר מידי שנה על ידי הוועדה המיוחדת שתוקם לצורך לווי הפרויקט, ובכל מקרה בכפוף למקורות שיועברו לפרוייקט בפועל.
  4. ות"ת מבקשת מהצוות המקצועי להביא בפניה דיווח שנתי אודות ביצוע התכנית והמלצות, אם ישנן, של הוועדה המיוחדת לעניין הפיילוט.

מובהר בזאת כי הרחבת הפיילוט למחזורים נוספים מותנית באישור ות"ת.