26/07/17

פיילוט – פתיחת תוכניות לחרדים בשולי הקמפוסים הרגילים – אישור הגשה

ביום 26.7.17 דנה ות"ת בהחלטת המל"ג מה-18.7.2017 ובהמלצת פורום יושבי ראש הועדות המשנה התחומית מיום 13.6.17.

ות"ת מחליטה לאמץ את המלצות פורום יושבי הראש של הועדות התחומיות, ולאשר פיילוט לפתיחת תוכניות לחרדים בשולי הקמפוסים הרגילים.

להלן פירוט הקריטריונים המהווים תנאים מצטברים לצורך קיום הפיילוט:

 1. תכניות בתחומים בעלי חשיבות לאומית גבוהה

הואיל והוחלט כי האפשרות לפתיחת התכניות בקמפוס תותר במשורה בלבד, יש מקום לאפשר פתיחת תכניות בתחומים שנקבעו כבעלי חשיבות לאומית עבור האוכלוסיה החרדית כמפורט להלן:

 • הכשרת מורים חרדים – אקדמיזציה של מורים חרדים למגזר החרדי
 • תחומי הטכנולוגיה וההיי-טק
 • תחומים טיפוליים כולל מקצועות פרה-רפואיים
 1. תכניות במוסדות אשר אינם מקיימים לימודים לחרדים במסגרת מח"ר

על מנת לקדם את מדיניות הגדלת מספר הסטודנטים החרדים במערכת, והואיל והוחלט שלא לאפשר פתיחת מח"רים חדשים, מוסדות אשר אינם מקיימים לימודים במח"ר, יכולים ללמד לימודים המותאמים לאוכלוסיה החרדית, רק במסגרת הלימודים בקמפוס.

 

 1. תכניות אשר כבר נדונו בוועדת ההיגוי לחרדים ואושרו עקרונית להגשה

על מנת שניתן יהיה להפעיל את הפיילוט בהקדם האפשרי, ובשאיפה כבר בשנה"ל הקרובה – תשע"ח, יש לאשר להגשה בשלב זה רק תכניות שכבר אושרו עקרונית להגשה בוועדת ההיגוי.

 

 1. התכניות יהיו ממגוון תחומים ומגוון מוסדות

כדי להבטיח גוון מוסדי ומתן אפשרויות נרחב ככל הניתן, נקבע כי התכניות תהיינה ממגוון תחומים ומוסדות. הואיל והמל"ג החליטה כי הפיילוט ייושם במשורה, סבור הפורום כי יש מקום בשלב זה לאשר הגשה של 10 תכניות העומדות בקריטריונים.

בהתאם לקריטריונים דלעיל, מחליטה ות"ת לאשר להגשה את 10 תכניות הלימודים, שלהלן, שילמדו ב-6 מוסדות, מתוך התוכניות שנדונו ואושרו להגשה בוועדת ההיגוי להרחבת הנגישות של ההשכלה הגבוהה לאוכלוסייה החרדית:

 1. למכללת אורט בראודה בכרמיאל: תוכנית- BSc   בהנדסת תוכנה
 2. למכללה האקדמית ספיר: תוכנית- BA בעבודה סוציאלית
 3. למרכז האקדמי פרס: תוכנית-BA  במדעי ההתנהגות
 4. למכללת בית ברל: 4 תוכניות לפי החלטת המוסד
 5. למכללת אורנים: 2 תכניות לפי החלטת המוסד
 6. למכללת זינמן בווינגייט: תוכנית השלמה ל Bed בחינוך גופני