07/01/03

פיתוח מערך המכללות בחומש תשס"ב-תשס"ו – תוספת להחלטת מועצה מיום 23.1.2001 – החלטת מועצה מיום 7.1.2003

בעקבות טענות שונות מצד מכללות בהן מתקיימים לימודים אקדמיים באחריות אקדמית של אוניברסיטאות,

לפיהן בהחלטת המועצה להשכלה גבוהה מס' 605/9 בעניין פיתוח מערך המכללות לחומש תשס"ב – תשס"ו,

לא נקבע לוח זמנים ברור להתנתקותן של המכללות מן האחריות האקדמית שמעניקות להן האוניברסיטאות

וליציאתן לעצמאות (אם כמוסד   עצמאי, אם במסגרת מוסד רב קמפוסי), מבקשת המועצה – למען הסר ספק

– להבהיר את הדברים     כדלקמן:

  1. החלטת המועצה להשכלה גבוהה מס' 605/9 מיום 27.3.2001 הינה החלטה עקרונית לפיה המתכונת של לימודים במכללות באחריות אקדמית של אוניברסיטאות באה על סיומה, וכי על המכללות שבאחריות אקדמית של אוניברסיטאות להתנתק מן האוניברסיטאות מעניקות האחריות האקדמית לא יאוחר משנה"ל תשס"ו.
  2. שנה"ל תשס"ו תהיה שנה"ל האחרונה בה יתקיימו במכללות לימודים באחריות אקדמית של או אוניברסיטאות. שנה"ל האחרונה בה ניתן יהיה לקלוט סטודנטים במכללות ללימודים באחריות אקדמית של אוניברסיטאות הינה שנה"ל תשס"ד.
  3. על האוניברסיטאות מעניקות האחריות האקדמית (אוניברסיטת בר אילן ואוניברסיטת בן גוריון) ועל המכללות בהן מתקיימים הלימודים באחריות אקדמית של אוניברסיטאות לדאוג לעמוד בלוח זמנים זה, ולוודא כי לימודים במתכונת זו לא יתקיימו במכללות מעבר לשנה"ל תשס"ו, כאמור לעיל.
  4. למען הסר ספק מבקשת המועצה לציין את שמות המכללות בהן מדובר, מכללות בהן מתקיימים לימודים באחריות אקדמית של אוניברסיטאות:

א.  המכללה האקדמית גליל מערבי – באחריות אקדמית של אוניברסיטת בר אילן.

ב.   מכללת צפת – באחריות אקדמית של אוניברסיטת בר אילן.

ג.   המכללה האקדמית עמק הירדן – באחריות אקדמית של אוניברסיטת בר אילן.

ד.   המכללה האקדמית יו"ש – התוכניות שבאחריות אקדמית של אוניברסיטת בר אילן.

ה.   המכללה האקדמית אשקלון – באחריות אקדמית של אוניברסיטת בר אילן.

ו.    המכללה האקדמית ספיר – התוכניות שבאחריות אקדמית של אוניברסיטת בן גוריון.

ז.  המכללה האקדמית אחוה – באחריות אקדמית של אוניברסיטת בן גוריון.

 

 

_____________________________________________________________________________________

החלטה זו, המפורטת לעיל, מהווה תוספת להחלטה מס' 605/9 של המועצה, שאושרה ביום 6.3.2001, והיא מהווה חלק

בלתי נפרד ממנה.