04/11/15

פיתוח מערכת אבחון לקויות למידה (מת"ל) לסטודנטים מהמגזר הערבי

ות"ת מאשרת חתימה על הסכם ההתקשרות עם המרכז הארצי לבחינות והערכה, כמפורט בנספח ב' להחלטה. הנספח מהווה חלק בלתי נפרד מההחלטה.