02/09/21

פנייה לאישור תמיכת ות"ת בתשתית המחקר הלאומית – בסבב התשיעי של סקר SHARE-ERIC (2021-2023).

1. בישיבתה ביום 2.9.2021 הוצגה בפני ות"ת בקשת המשרד לשוויון חברתי להשתתפות בסבב התשיעי של סקר SHARE-ERIC בהתאם להחלטת ממשלה מס' 127 מיום 19.7.2021.

2. ות"ת מחליטה שלא לאשר את המשך תמיכתה במימון הסקר, מהסיבות הבאות:

2.1 השתתפות ות"ת המבוקשת ב-SHARE היא תמיכה בעלויות השוטפות של הפעלת התשתית, ולא בהקמתה והמשמעות בהיבט זה היא שהתמיכה בתשתית היא תמיכה מתמשכת, ללא הגבלת זמן. על פי רוב, תמיכת ות"ת הנקודתית לתשתיות הינה עבור מימון עלויות ההקמה של התשתית (לדוגמא, מרכזי הננו ותשתיות מערכתיות של מדעי הנתונים, מדע וטכנולוגיה קוונטיים באוניברסיטאות המחקר, המרכז לחקר הים התיכון (MERCI) בהובלת אוניברסיטת חיפה ועוד) ולא לתקצוב ארוך טווח.

2.2 מבחינת עלות התשתית, השתתפות ות"ת המבוקשת עומדת על כ-770 אלף ₪ הפרוסים על-פני שלוש שנים. מדובר בעלות נמוכה יחסית, שניתנת למימון או ע"י המוסדות הנהנים ממנה או ע"י הגופים שכבר מתקצבים את התכנית. בנוסף, מהניסיון שנצבר ממעורבות ות"ת בסבב 8 של התכנית, נראה כי עלויות תפעול הנושא, לרבות השתתפות בוועדות היגוי, תקצוב ובקרה וכיו"ב כרוכים בהשקעת משאבים רבים עבור תכנית קטנה יחסית.

לפיכך, למרות חשיבות התשתית, הוחלט שלא להמשיך את תמיכת ות"ת ולא להשתתף במימון הסבב התשיעי של הסקר, וזאת בפרט על רקע התקצוב המתמשך הצפוי של התכנית, שיעסוק במימון העלויות השוטפות הכרוכות בתפעול התשתית, ושאינו מתאים למדיניות ות"ת באשר לתמיכה בתשתיות מחקר, העובדה שעקב ההשתתפות הנמוכה של ות"ת ניתן למצוא לה אלטרנטיבה תקציבית וגם עקב התשומות הגדולות יחסית הנדרשות לתפעול ההקצבה שאינן עולות בקנה אחד עם גודלה.