01/07/14

פניית הטכניון לשינוי מתכונת תוכנית הלימודים בארכיטקטורה, והסמכתו להעניק תואר ראשון B.Sc. במדעי הארכיטקטורה

בישיבתה ביום ג' בתמוז תשע"ד (1.7.2014), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי וחקלאות שעניינה בקשת הטכניון לשינוי מתכונת הלימודים בארכיטקטורה, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרים על עבודתם וחוות הדעת שהגישו.
  2. לאשר לטכניון לקיים תכנית לימודים שש שנתית לתואר שני (M.Arch.) בארכיטקטורה.
  3. להסמיך את הטכניון להעניק תואר ראשון (B.Sc.) במדעי הארכיטקטורה.
  4. לאפשר לסטודנטים המעוניינים בכך, לסיים תואר ראשון (B.Sc.) במדעי הארכיטקטורה לאחר ארבע שנות לימוד.