29/05/18

פעילות בקרה ואכיפה – תוכניות לאוכלוסיה החרדית – אוניברסיטת בר-אילן

המועצה להשכלה גבוהה דנה בישיבתה ביום ט"ו בסיון תשע"ח (29.5.2018) בהמלצות ועדת המשנה לפיקוח ואכיפה מיום 24.4.2018  בעניין עמידת אוניברסיטת בר אילן בהחלטת המל"ג מחודש מאי 2017 בנושא הרחבת הנגישות של ההשכלה הגבוהה לחרדים. המועצה עודכנה בחריגות המוסד שנגעו בשימוש בהנחיות בנוגע ללבוש שאינם עולים בקנה אחד עם מדיניות המל"ג, הפרדה בשטחים הציבוריים במח"ר (כניסות נפרדות לנשים ולגברים, הפרדה במסדרון הראשי ובחדר הספריה), בהליכי בירור ו/או סנקציות שנעשו אל מול סטודנטים אשר לא עמדו בתקנון הלבוש ובתגובת המוסד אשר תיקן את החריגות.

מאחר שמדובר בחריגה ראשונה של המוסד הנוגעת לתוכניות לאוכלוסייה החרדית, ולאור העובדה שהמוסד תיקן את הליקוי שנמצא, תימנע המל"ג בעת הזו מנקיטת פעולות כלשהן כנגד המוסד. יחד עם זאת, המל"ג רושמת לפניה חריגה זו והיא תילקח בחשבון במקרה של חריגה נוספת בעתיד.