29/05/18

פעילות בקרה ואכיפה – תוכניות לאוכלוסיה החרדית – בצלאל – אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

המועצה להשכלה גבוהה דנה בישיבתה ביום ט"ו בסיון תשע"ח (29.5.2018)  בהמלצות ועדת המשנה לפיקוח ואכיפה מיום 24.4.2018  בעניין עמידת בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים בהחלטת המל"ג מחודש מאי 2017 בנושא הרחבת הנגישות של ההשכלה הגבוהה לחרדים. המועצה עודכנה בחריגת המוסד שנגעה לשימוש בהנחיות בנוגע ללבוש שאינם עולים בקנה אחד עם מדיניות המל"ג ובתגובת המוסד אשר תיקן את החריגה.

מאחר שמדובר בחריגה ראשונה של המוסד הנוגעת לתוכניות לאוכלוסייה החרדית, ולאור העובדה שהמוסד תיקן את הליקוי שנמצא, תימנע המל"ג בעת הזו מנקיטת פעולות כלשהן כנגד המוסד. יחד עם זאת, המל"ג רושמת לפניה חריגה זו והיא תילקח בחשבון במקרה של חריגה נוספת בעתיד.