29/05/18

פעילות בקרה ואכיפה – תוכניות לאוכלוסיה החרדית – המכללה האקדמית אשקלון

המועצה להשכלה גבוהה דנה בישיבתה ביום ט"ו בסיון תשע"ח (29.5.2018)  בהמלצות ועדת המשנה לפיקוח ואכיפה מיום 24.4.2018  בעניין עמידת המכללה האקדמית אשקלון בהחלטת המל"ג מחודש מאי 2017 בנושא הרחבת הנגישות של ההשכלה הגבוהה לחרדים.

המועצה עודכנה בחריגת המוסד שנגעה לשימוש בהנחיות בנוגע ללבוש שאינם עולים בקנה אחד עם מדיניות המל"ג ובתגובת המוסד אשר תיקן את החריגה.

על אף שמדובר בחריגה שנייה של המוסד הנוגעת לתוכניות לאוכלוסייה החרדית ולאור העובדה שהמוסד תיקן את הליקוי שנמצא באופן מלא והצהיר על התיקון, תימנע ועדת המשנה בעת הזו מנקיטת פעולות כלשהן כנגד המוסד. יחד עם זאת, ועדת המשנה רושמת לפניה חריגה זו ובמידה ותימצא חריגה נוספת הנוגעת לתוכניות לאוכלוסייה החרדית תשקול ועדת המשנה לפיקוח ואכיפה הפסקת רישום סטודנטים לתוכניות אלה.