29/05/18

פעילות בקרה ואכיפה – תוכניות לאוכלוסיה החרדית – המכללה האקדמית הדסה ירושלים

המועצה להשכלה גבוהה דנה בישיבתה ביום ט”ו בסיון תשע”ח (29.5.2018)  בהמלצות ועדת המשנה לפיקוח ואכיפה מיום 24.4.2018  בעניין עמידת המכללה האקדמית הדסה ירושלים בהחלטת המל”ג מחודש מאי 2017 בנושא הרחבת הנגישות של ההשכלה הגבוהה לחרדים. המועצה עודכנה בחריגות המוסד שנגעו בשימוש בהנחיות בנוגע ללבוש שאינם עולים בקנה אחד עם מדיניות המל”ג, הפרדה בשטחים הציבוריים במח”ר (כניסות נפרדות לבניין לנשים וגברים והפרדה בספרייה), שימוש בשילוט מפלה התלוי ברחבי הקמפוס ובתגובת המוסד אשר תיקן את החריגות.

מאחר שמדובר בחריגה ראשונה של המוסד הנוגעת לתוכניות לאוכלוסייה החרדית, ולאור העובדה שהמוסד תיקן את הליקויים שנמצאו, תימנע המל”ג בעת הזו מנקיטת פעולות כלשהן כנגד המוסד. יחד עם זאת, המל”ג רושמת לפניה חריגה זו והיא תילקח בחשבון במקרה של חריגה נוספת בעתיד.