29/05/18

פעילות בקרה ואכיפה – תוכניות לאוכלוסיה החרדית – עזריאלי – מכללה אקדמית להנדסה ירושלים

המועצה להשכלה גבוהה דנה בישיבתה ביום ט"ו בסיון תשע"ח (29.5.2018)  בהמלצות ועדת המשנה לפיקוח ואכיפה מיום 24.4.2018 בעניין עמידת עזריאלי המכללה האקדמית להנדסה ירושלים בהחלטת המל"ג מחודש מאי 2017 בנושא הרחבת הנגישות של ההשכלה הגבוהה לחרדים.

המועצה עודכנה בחריגות המוסד שנגעה לשימוש בהנחיות בנוגע ללבוש שאינם עולים בקנה אחד עם מדיניות המל"ג, בהתערבות של גורמים מחוץ למוסד בטיפול בסטודנטים שפעלו בניגוד לתקנון ובתגובת המוסד אשר תיקן את החריגות.

על אף שמדובר בחריגה שנייה של המוסד הנוגעת לתוכניות לאוכלוסייה החרדית ולאור העובדה שהמוסד תיקן את הליקויים שנמצאו באופן מלא והצהיר על התיקון, תימנע ועדת המשנה בעת הזו מנקיטת פעולות כלשהן כנגד המוסד. יחד עם זאת, ועדת המשנה רושמת לפניה חריגה זו ובמידה ותימצא חריגה נוספת הנוגעת לתוכניות לאוכלוסייה החרדית תשקול ועדת המשנה לפיקוח ואכיפה הפסקת רישום סטודנטים לתוכניות אלו.