25/11/15

פעילות הטכניון בסין

ות"ת דנה בבקשת הטכניון לאפשר לו לקיים לימודים לקראת תארים מטעמו במסגרת מוסד להשכלה גבוהה שיוקם בסין "GTIIT", זאת בהתאם להסכם מיום 24.1.2015 שנחתם בין הטכניון ובין אוניברסיטת שנטאו בסין.

ות"ת רושמת לפניה את החלטת המל"ג מיום 10.11.2015 בנדון. בהמשך לסעיף 2 בהחלטתה האמורה של המל"ג, בחנה ות"ת את כלל החומרים שהוגשו לה, ובהתאם לחוות הדעת בנושאים התקציבי, המשפטי ושכר הסגל מחליטה ות"ת כלהלן:

1. אין מניעה תקציבית לאשר את המיזם של הטכניון עם אוניברסיטת שנטאו בסין.

2. באשר להעסקת הסגל – במקרים בהם הטכניון מבקש להעסיק חברי סגל מהטכניון בתאגיד הסיני, הרי שניתן יהיה להעסיקם באחת משתי האפשרויות הבאות:

א.   חבר סגל הטכניון יהיה במעמד של חופשה ללא תשלום מהטכניון ותתבצע קניית זכויות כך שזכויותיו לפנסיה לא יפגעו;

ב.   חבר סגל הטכניון ישהה בשבתון  על חשבון חודשי שבתון הצבורים לזכותו של חבר הסגל, וזאת כמקובל בעניין תנאי שבתון לסגל אקדמי בכיר.

 

ככל שהטכניון יבקש להעסיק את הסגל בדרך אחרת, עליו לפנות בבקשה מפורטת לקבלת אישור ות"ת, אשר תיבחן בתיאום עם הממונה על השכר במשרד האוצר.

3.מכיוון שמדובר במיזם חדשני, ידווח הטכניון לצוות המקצועי בוות"ת בתום כל שנת לימודים על התפתחות המיזם, לרבות ביצוע תקציבי, גיוס חברי סגל וכד', תוך התייחסות לאי פגיעה ביציבותו הכלכלית של הטכניון והבטחת מניעת זליגת כספים למימון פעילות זו מכספי ות"ת, כמו גם העסקת סגל הטכניון בתנאי ההעסקה המאושרים.