10/11/15

פעילות הטכניון בסין

  1. בישיבתה ביום כ"ח בחשון תשע"ו (10.11.2015) דנה המועצה להשכלה גבוהה  בבקשת הטכניון לאפשר לו לקיים לימודים לקראת תארים מטעמו במסגרת מוסד להשכלה גבוהה שיוקם בסין "GTIIT", זאת בהתאם להסכם מיום 24.1.2015 אשר נחתם בין הטכניון ובין אוניברסיטת שאנטו בסין, למסמכים נוספים שהעביר הטכניון ולחוות הדעת שהובאה בפניה, והיא מחליטה לאשר את הפעילות המבוקשת, בהתאם לאמור להלן:

א.         הטכניון יוכל לקיים אך ורק תוכניות בהן קיבל הסמכה מהמל"ג להעניק תארים אקדמיים ולאחר שקיבל אישור להסבתן לשפה זרה בהתאם להחלטת המל"ג בנושא זה.

ב.         הואיל ולרגולטורים בישראל לא קיימת סמכות לפיקוח על הלימודים בסין, ועל מנת למנוע הטעייה, אישור הבקשה הינו בכפוף להתקיימות האמור להלן: על מנת להבטיח זהות בין התוכנית שתלמד בסין, רמתה האקדמית ורמת הסגל, לתוכניות שאושרו לטכניון בישראל, על הטכניון להמציא התחייבות, כתנאי לאישור הבקשה, כלפי המל"ג (בהתאם לסמכות שניתנה לטכניון לפי סעיף 6.4.2 להסכם) בנוסח הבא: "הטכניון לא יאשר שינויים בתוכניות לימודים כאמור שאינם בהתאם לנלמד בתוכניות אלה בישראל והוא מתחייב להבטיח זהות בין תוכניות הלימודים שתתקיימנה בסין לתוכניות בישראל, לרבות לעניין תכני הלימוד ועדכונם לאורך זמן לפי הצורך, רמת הסגל וכד'. כן מתחייב הטכניון לפקח על הלימודים בסין ועל הבטחת איכותם וזהות רמתם לנלמד בישראל".

ג.          מכל מקום ולמען השקיפות, יהיה על הטכניון לשקף על גבי התואר כי הוא נלמד בסין (בשונה מהשימוש במונח "granted").

  1. מאחר שבדיקת הנושאים המצויים בתחום אחריותה של הוות"ת טרם הסתיימה ומפאת דחיפות הנושא המחייבת קבלת החלטה במל"ג כבר עתה, ות"ת תדון בנושא בהקדם, והחלטה זו של המל"ג כפופה ומותנית בהחלטת ות"ת לגבי הנושאים שבתחום אחריותה וסמכותה.
  2. במישור העקרוני – מאחר שמדובר בנושא שות"ת ומל"ג טרם נדרשו לו, יתקיים דיון עקרוני, רוחבי ומושכל, לגבי פעילות מוסדות ישראליים בחו"ל וזאת לאחר לימוד הסוגיה על כלל היבטיה. במסגרת זו ייקבעו הנחיות לתיאום מול מל"ג וות"ת, עקרונות ההתנהלות המנהלית והאקדמית, אי פגיעה באיתנות הפיננסית של המוסד הישראלי, תנאים למעקב ודיווח, אפשרויות להפסקת הפעילות, התייחסות לתנאים להבטחת האחריות האקדמית לשמירת רמת לימודים זהה, עקרונות השקיפות, וכיוב'.

ועדת המשנה לפיתוח ומדיניות אקדמית מתבקשת לגבש הצעה להחלטה בנושא ולהביאה לדיון בוות"ת ובמל"ג עד לחודש מרץ 2016.

ייתכן כי בעקבות ההחלטה העקרונית שתתקבל בנושא יידרש הטכניון לערוך שינויים בהסכם עם אוניברסיטת שאנטו תוך תיאום עם גורמי מל"ג וות"ת.