14/08/18

פעילות המרכז האקדמי לב במח"ר לוסטיג

בישיבתה ביום ג' באלול תשע"ח (14.8.2018), דנה המועצה להשכלה גבוהה בנושא אי עמידת המרכז האקדמי לב בהחלטת המל"ג מיום 8.7.2014 בדבר "דרישות סף בהתייחס למבנה בו פועל מח"ר", והיא מחליטה לאמץ את המלצת ועדת ההיגוי להרחבת הנגישות של ההשכלה הגבוהה לאוכלוסייה החרדית מיום 15.7.2018. המועצה מחליטה כי בנסיבות העניין המיוחדות, ולאור העובדה כי בשנת 2015 החלה עמותת לוסטיג בבניית מבנה חדש שמטרתו לאכלס את קמפוס לוסטיג ולבצע הפרדה בין התיכון לקמפוס האקדמי, ולאור הודעת המוסד כי אין באפשרותו לשכור שטחים אחרים באזור מכיוון שמדובר באזור מגורים ללא שטחי מסחר, לאפשר למרכז האקדמי לב לפעול בהתאם למתווה האמור בהוראות המעבר בהחלטה, וכאמור להלן:

  1. בכפוף לחתימת הסכם בין המרכז האקדמי לב לבין עמותת לוסטיג אשר יבטיח את האחריות המלאה האקדמית והאדמיניסטרטיבית של המרכז האקדמי לב על כל פעילות המח"ר, ובאישור הצוות המקצועי במל"ג/ות"ת טרם חתימתו, המל"ג רושמת לפניה את קיום מח"ר לוסטיג במבנה הנוכחי של עמותת לוסטיג עד תחילת שנה"ל תשפ"ב, או עד למעבר למבנה הייעודי החדש, המוקדם מבניהם.
  2. משנה"ל תשפ"ב ואילך הלימודים האקדמיים של המח"ר לא יתקיימו אלא באחת משתי החלופות הבאות:

א.      במבנה ייעודי ללימודים האקדמיים שיוקם בסמוך למבנה תיכון לוסטיג, ואשר יושכר לצורך הפעילות האקדמית למרכז האקדמי לב, בהתאם למכתב המוסד מיום 15.2.2018 בנושא.

ב.   במבנה ייעודי אחר שיועד ללימודים אקדמיים של המרכז האקדמי לב, על-פי המפורט בהחלטת המל"ג מיום 8.7.2014.

  1. לקבל מהמוסד דיווח על ההתקדמות בנושא לקראת פתיחת שנה"ל תש"פ ולקראת פתיחת שנה"ל תשפ"א.

נוסח ההסכם בין המרכז האקדמי לב לבין עמותת לוסטיג ייבדק ויאושר כאמור על-ידי הלשכה המשפטית במל"ג-ות"ת, לוודא כי הוא עומד בהחלטות ובמדיניות המל"ג.