27/09/16

פעילות הפלטפורמה החרדית בירושלים

בישיבתה ביום כ"ד באלול תשע"ו (27.9.2016), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת ההיגוי

להרחבת הנגישות של ההשכלה הגבוהה לאוכלוסיה החרדית בנושא פעילות הפלטפורמה החרדית בירושלים – הרחבת הפעילות של הקריה האקדמית אונו בירושלים במקום פעילות הפלטפורמה החרדית.  ועדת ההיגוי המליצה על מתווה פעולה אשר בסופו תחדל הפלטפורמה החרדית בירושלים מלהתקיים במתכונתה הנוכחית, והלימודים בה יתקיימו במתכונת יציבה מבוססת כלכלית ואקדמית.

המועצה להשכלה גבוהה אימצה את המלצת ועדות ההיגוי והחליטה כלהלן:

  1. הואיל ובמכללה החרדית בירושלים (הפלטפורמה) למדו בשנה"ל תשע"ו כ-500 סטודנטים בתוכניות של אוניברסיטת בר אילן, המכללה האקדמית הדסה ואוניברסיטת בן גוריון (אקדמי ומכינה) ובשנים האחרונות פחת מספר הסטודנטים ב-50% והפלטפורמה מתקשה לגייס סטודנטים חרדים, לא מתאפשרת התפתחות אקדמית ויציבות כלכלית, מה שמוביל את המוסדות האקדמיים למשוך את רגליהם מהמשך הפעילות במכללה. למכללה מימון עודף מות"ת בסך של כ-5.5 מ' ₪ וקיימים קשיים נוספים להמשך הפעלתה של הפלטפורמה כפי שבאו לידי ביטוי בהחלטות שונות של מל"ג/ות"ת. המאמצים המרובים של יו"ר ות"ת הנוכחית ויו"ר ות"ת הקודם להעביר את האחריות המלאה על פעילות הפלטפורמה למוסד אחר להשכלה גבוהה (האוניברסיטה העברית / אוניברסיטת בר-אילן)  לא נשאו פרי. סגירת הפעילות בפלטפורמה יכולה ליצור אפקט שלילי בחברה החרדית להשתלב במערכת ההשכלה הגבוהה, ועל כן הנחת העבודה היא שנכון להמשיך ולקיים את הלימודים במקום במסגרת שונה.
  2. לאור האמור לעיל, על מנת לאפשר את המשך קיום תוכניות הלימודים שהתקיימו בפלטפורמה למגזר החרדי בירושלים, מחליטה המועצה לאפשר קידומו של מתווה אשר בסופו תחדל הפלטפורמה החרדית בירושלים מלהתקיים במתכונתה הנוכחית והלימודים בה יתקיימו במתכונת יציבה מבוססת כלכלית וראויה אקדמית:

2.1        הקריה האקדמית אונו מפעילה בירושלים קמפוס למגזר החרדי, והיא הביעה נכונות להרחיב את פעילותה בירושלים באופן שבו תנהל במקום מח"ר של הקריה האקדמית אונו. לשם כך תבקש הקריה האקדמית אונו לקיים, בשלב זה, סה"כ 2 תוכניות נוספות למגזר החרדי – בחינוך ובמדעי ההתנהגות.

2.2        על מנת לאפשר סיום לימודיהם של הסטודנטים הלומדים בפלטפורמה ואשר עתידים להתחיל לימודיהם בשנה"ל הקרובה, התוכניות הקיימות של אוניברסיטת בר-אילן, המכללה האקדמית הדסה ואוניברסיטת בן גוריון תמשכנה להתקיים כלימודים מחוץ לקמפוס מטעמו של המוסד האקדמי הרלוונטי באחריותו המלאה והישירה (ללא מעורבות הפלטפורמה, סיום הפעילות המשותפת עם הפלטפורמה יתבצע במהלך שנה"ל תשע"ז ובפיקוח הצוות המקצועי בות"ת). הסדר זה יתקיים עד לסיום לימודיהם של סטודנטים אלה.

2.3        ות"ת תתמוך תקציבית בתוכנית בעבודה סוציאלית של אונ' בר אילן על מנת לאפשר את המשך הפעלתה. לא יפתח מחזור לימודים נוסף בתוכנית זו בשנה"ל תשע"ח.

2.4        במהלך תשע"ז תגיש המכללה האקדמית הדסה בקשה לקיים תוכנית בעבודה סוציאלית[1] הן בקמפוס הראשי שלה והן במסגרת המח"ר ובקשה זו תיבדק ככל הניתן לקראת פתיחת הרישום לשנה"ל תשע"ח. ככל שתוכנית זו תאושר להפעלה – היא תחליף את התוכנית של אוניברסיטת בר אילן.

2.5        אוניברסיטת בן גוריון תתבקש לפתוח מחזור נוסף ואחרון של התוכנית בפסיכולוגיה, תוך תמיכה תקציבית נדרשת, על מנת לאפשר המשכיות של התוכנית. במידה שאוניברסיטת בן גוריון תסרב, תיבחנה אפשרויות אחרות, ובכללן לאפשר למרכז האקדמי פרס לקיים תוכנית במדעי ההתנהגות בירושלים לתקופה מוגבלת של עד שנתיים. במהלך השנה הקרובה תגיש הקריה האקדמית אונו בקשה לפתוח תוכנית במדעי ההתנהגות. הבקשה ותיבדק ותידון בהתאם לנהלי מל"ג וות"ת.

2.6        החל משנת הלימודים תשע"ח התוכנית במדעי המעבדה הרפואית של המכללה האקדמית הדסה המתקיימת בפלטפורמה, תעבור להתקיים במח"ר של מכללת הדסה, במתכונת זהה לזו שאושרה לה בפלטפורמה. עד אז, תמשיך המכללה לקיים את התוכנית, במקום בו התקיימה עד כה, תחת אחריותה הישירה וללא מעורבות הפלטפורמה.

2.7        התוכניות לתואר שני ולתואר רב תחומי במדעי החברה שהתקיימו בפלטפורמה תסגרנה.

2.8        בשנה הראשונה ליישום המתווה, תסיים הפלטפורמה את פעילותה ותיסגר וזאת לא יאוחר מתחילת שנה"ל תשע"ח, ולא יפתחו בה מחזורי לימוד חדשים.

2.9        אישור פתיחת התוכניות החדשות לקריה האקדמית אונו מותנה בבדיקה מעמיקה מראש ווידוא של רמה אקדמית נאותה ועמידה בהחלטות קודמות של מל"ג, בפרט בהתייחס לתיקון הליקויים שעלו בדוחות הערכת האיכות בתחומים השונים.

2.10      מומלץ במקרה דנן לאפשר חריגה מנוהל אישור התוכניות במח"רים, כך שתוכלנה להיפתח גם תוכניות לפני קבלת הסמכה בקמפוס הראשי, וזאת על מנת לאפשר המשכיות הפעילות באופן רציף וחד פעמי ולאור המצב החריג שנוצר. חריגה זו נדרשת גם לתוכניות של המכללה האקדמית הדסה וגם לתוכניות של הקריה האקדמית אונו.

2.11      יישום המתווה כפוף לקבלת כל ההתחייבויות הנדרשות מכל הגורמים הרלוונטיים ולאישור מליאות ות"ת ומל"ג.

  1. החלטה זו כפופה לאישור ות"ת, אשר אמורה לדון בנושא בישיבתה ביום 28.9.2016.

[1] המכללה הגישה במסגרת התכנית הרב שנתית שלה תשע"ז-תשפ"א בקשה לפתוח תכנית בעבודה סוציאלית